ENIROS ÅRSSTÄMMA 2014

Vid dagens stämma i Eniro AB beslutades följande:

 

 

Stämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.

 

Stämman beslutade om utdelning på preferensaktier uppgående till 48 kronor per preferensaktie att betalas med 12 kronor kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma samt beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 30 april, den 31 juli och den 31 oktober 2014 samt den 31 januari 2015. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelningen ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

 

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2013.

 

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2015 ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter valdes Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och Staffan Persson. Till styrelseordförande valdes Lars-Johan Jarnheimer.

 

Arvoden fastställdes till styrelseledamöterna enligt följande: styrelseordföranden ska erhålla ett oförändrat arvode om 1 100 000 kronor och var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter ska erhålla ett oförändrat arvode om 420 000 kronor. Ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska oförändrat utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska oförändrat utgå med
75 000 kronor per ledamot.

 

Det beslutades att antalet revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2015 ska vara en revisor utan revisorssuppleant och till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med vad valberedningen föreslagit.

 

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Stämman beslutade om antagande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP 2014) för cirka 30 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen i enlighet med styrelsens förslag som tidigare publicerats.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16:40 den 24 april 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]