Eniros ackordsförslag stöds inte av konvertibelinnehavare men accepteras av obligationsinnehavare och övriga fordringsägare. Eniros moderbolag avser ansöka om offentligt ackord.

Moderbolaget i Enirokoncernen, Eniro AB (publ), offentliggjorde den 18 maj 2020 ett ackordsförslag och påbörjade förfaranden för att undersöka möjligheterna att genomföra ackordet inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen. Erforderlig acceptans för ackordsförslaget har erhållits från obligationsinnehavare och övriga fordringsägare men inte från konvertibelinnehavare då tillräckligt antal röster inte avgivits. Eniro AB avser därför att ansöka om ett offentligt ackord.

Solna tingsrätt beviljade den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936 ("Bolaget" eller "Eniro"). Som tidigare informerats utsågs advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt, till rekonstruktör.

Den 18 maj 2020 presenterade Eniro ett ackordsförslag till vilket Bolagets fordringsägare fick ta ställning. Eniro AB har tre kategorier av fordringsägare som omfattades av ackordsförslaget:

  1. Obligationsinnehavare ("Obligationsinnehavarna") av 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01 ("Obligationslånet"), delvis säkerställda genom pant i dotterbolag.
  2. Konvertibelinnehavare ("Konvertibelinnehavarna") av 2015/2020 SE0006789830 Eniro KV 1 ("Konvertibellånet"), icke säkerställda.
  3. Övriga fordringsägare inklusive Eniros dotterföretag ("Övriga Fordringsägare"), icke säkerställda.

Det totala fordringsbelopp som omfattas av ackordsförslaget uppgår till ca 678,3 MSEK, varvid 586,4 MSEK avser Obligationslånet, 29,6 MSEK avser Konvertibellånet och 62,3 MSEK hänför sig till skulder hänförliga till Övriga Fordringsägare (varav 40,8 MSEK avser koncerninterna skulder).

Ackordsförslaget innebär i korthet ett ackord om 25 procent för Bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringar, dvs. en nedskrivning om 75 procent. Ackordslikviden ska erläggas genom antingen (i) kontant betalning alternativt (ii) möjlighet att genom kvittning (utbyte) mot den ackorderade fordringen teckna nyemitterade preferensaktier i Bolaget av serie A. Ackordsförslaget förutsätter beslut på bolagets årsstämma om bl.a. ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande.

I omröstningsförfarandena för de tre kategorierna fordringsägare erhölls erforderlig acceptans från Obligationsinnehavarna samt Övriga Fordringsägare. Ett för litet antal röster avgavs i omröstningen bland Konvertibelinnehavare för ett giltigt beslut.

En erforderlig majoritet av deltagande Obligationsinnehavare röstade i det skriftliga förfarande som påbörjades den 18 maj 2020 för ackordsförslaget. Det innebär att Obligationsinnehavarna samtycker till ackordsförslaget och att Obligationsinnehavarnas prioriterade säkerställda fordringar och oprioriterade icke säkerställda fordringar (efter ackordet) utbyts mot nya preferensaktierna av serie A. Genom det skriftliga förfarandet har agenten för Obligationslånet bemyndigats att för Obligationsinnehavarnas räkning vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra ackordet och utbytet.

Övriga Fordringsägare har blivit ombedda av rekonstruktören att godkänna ackordsförslaget antingen som ett frivilligt ackord eller genom att ge rekonstruktören en fullmakt att rösta för ackordets antagande vid ett borgenärssammanträde i tingsrätten. Av de Övriga Fordringsägarna har Eniros koncernbolag och ett fåtal leverantörer godkänt ackordsförslaget och lämnat fullmakt till rekonstruktören.

På mötet för Konvertibelinnehavarna som hölls idag ombads Konvertibelinnehavarna att godkänna ackordsförslaget. Erforderligt deltagande för ett giltigt beslut uppnåddes dock inte.

Enirokoncernens moderbolag kommer inom kort att hos tingsrätten ansöka om ett offentligt ackord. Eftersom ackordsförslaget stöds av innehavare till en stor andel av moderbolagets oprioriterade skulder bedömer Eniro att det finns goda förutsättningar för ett beslut om offentligt ackord. Tidplan för fortsatt förfarande kommer att offentliggöras senare.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 23.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]