Eniro offentliggör nuvarande anslutningsgrad och förlänger acceptfristen för utbyteserbjudandena

Arbetet med att garantera kontantemissionen, erhålla kreditkommittégodkännande från Eniros långivande banker och nå erforderlig acceptans i utbyteserbjudandena fortsätter.

Per dagens datum har utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro. För att slutföra arbetet med en garanti för kontantemissionen och för att uppnå erforderlig acceptgrad i utbyteserbjudandena förlänger Eniro acceptfristen i utbyteserbjudandena till klockan 17.00 den 8 september 2017.

Arbetet med det garantikonsortium som tidigare har meddelats genom pressmeddelanden från Eniro den 27 juli 2017 och den 21 augusti 2017 fortsätter och per datumet för detta pressmeddelande har bankkonsortiets respektive kreditkommittéer inte lämnat något godkännande till en överenskommelse om en emissionsgaranti för kontantemissionen och justerade lånevillkor.

Initiativtagarna till garantikonsortiet, vilkas konvertibelinnehav motsvarar cirka 23 procent av utestående konvertibler, avvaktar fortsatt med att acceptera utbyteserbjudandet till dess att ett fullständigt garantikonsortium för kontantemissionen finns på plats och den föreslagna nya överenskommelsen har godkänts av respektive banks kreditkommittéer. Investerargruppen har uttalat att de kommer att acceptera utbyteserbjudandet under förutsättning att emissionsgarantin kan nå upp till 275 Mkr och att 95 procents acceptnivå i utbyteserbjudandena uppnås. Om man mot denna bakgrund inkluderar initiativtagarnas konvertibler är nuvarande acceptnivå 83 procent.

Acceptans av Utbyteserbjudandena

Per den 4 juli 2017 hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 68 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro beslutade då att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 26 juli 2017.

Per den 26 juli 2017 hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro beslutade då att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 25 augusti 2017

Per den 25 augusti 2017 hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro har därför beslutat att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 8 september 2017.

Om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, och Eniro och bank- och garantikonsortierna väljer att inte fullfölja Utbyteserbjudandena trots en lägre acceptansgrad, kommer inte något ändrat låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör Eniros anstånd enligt stand still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga upp samtliga skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning. Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig acceptans inte uppnås i utbyteserbjudandena.

Preliminär tidplan

8 september 2017                                 Sista dagen i acceptperioden för utbyteserbjudandena

12 september 2017                               Offentliggörande av utfallet av utbyteserbjudandena

13 september-4 oktober 2017        Handel med BTA i utbyteserbjudandena

27 september 2017                               Offentliggörande av villkor i kontantemissionen

5 oktober 2017                                       Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

Omkring den 6 oktober 2017            Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen

Omkring den 10 oktober 2017          Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena

11 oktober-25 oktober 2017            Teckningsperiod i kontantemissionen

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med Utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

For more information, please contact:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 klockan 09.20 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]