Eniro har träffat principöverenskommelse med PRI

Eniro AB (publ) har träffat en principöverenskommelse med Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt ("PRI") som förutsätter att rekapitaliseringsplanen genomförs. De aktieägare och obligationsinnehavare som meddelat att de stödjer rekapitaliseringsplanen förutsatt att en godtagbar överenskommelse träffas med PRI har förklarat att de är nöjda med överenskommelsen.

Eniro har träffat en principöverenskommelse med PRI som innebär att PRI inte kommer att begära förtida inlösen av pensionsskuld utöver vad som framgår nedan före utgången av september 2022. Överenskommelsen innebär därutöver att PRI avstår från krav om ytterligare pantsättning av bankkontomedel eller annan säkerhet utöver vad som framgår nedan under samma tidsperiod. PRI medger vidare att redan pantsatta bankkontomedel om 182 Mkr frisläpps för att snarast efter genomförandet av rekapitaliseringsplanen användas som betalning till Alecta i samband med inlösen av pensionsskuld. Medgivandet innebär att pantsatta medel ska användas som betalning till Alecta för att täcka mellanskillnaden som uppstår vid den pågående inlösen av pensionsskuld i Eniro 118 118 AB efter gottgörelse från pensionsstiftelse för Eniro 118 118 AB. Återstående pantsatta medel ska därefter användas för betalning till Alecta vid inlösen av del av pensionsskulden i Eniro Sverige AB. PRI frisläpper sina befintliga panter i aktier i Eniro Treasury AB samt i fordringar som Eniro AB (publ) har på andra koncernbolag. I utbyte erhåller PRI ny säkerhet i form av företagsinteckningar i rörelsedrivande dotterbolag till ett belopp om 25 Mkr samt en utfästelse från Eniro att inte, utan PRIs föregående skriftliga godkännande, betala utdelning till aktieägarna i moderbolaget före utgången av september 2022. PRI förbehåller sig, liksom tidigare, rätten enligt försäkringsvillkoren att säga upp försäkringarna i de fall verksamheten avvecklas eller då värdet av ställda panter enligt PRIs bedömning väsentligt minskar, eller att Eniro AB (publ) eller annat bolag inom koncernen ställer in betalningarna eller begär sig i konkurs.

Överenskommelsen förutsätter att rekapitaliseringsplanen genomförs. Rekapitaliseringsplanen är närmare beskriven i Eniros pressmeddelande den 29 januari 2020. Genomförande av rekapitaliseringsplanen förutsätter att följande villkor uppfylls:

  1. Beslut av obligationsinnehavare som företräder minst 2/3 av obligationslånet som röstar att genomföra utbyte till Preferensaktier serie A.
  2. Att innehavare av konvertibler motsvarande minst 90% av utestående konvertibelskuld accepterar att byta konvertibler mot Preferensaktier serie A.
  3. Beslut vid extra bolagsstämma om ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera Preferensaktier serie A.

Beslut från obligationsinnehavaromröstning och extra bolagsstämma väntas offentliggöras den 2 mars 2020 och besked om erforderlig acceptans från konvertibelinnehavare uppnåtts väntas offentliggöras omkring den 17 mars 2020. Aktuell tidplan för rekapitaliseringen framgår av Eniros pressmeddelande den 10 februari 2020.

De aktieägare och obligationsinnehavare som representerar cirka 25% av samtliga röster i bolaget respektive cirka 30% av obligationslånet, och som tidigare har meddelat att de stödjer rekapitaliseringsplanen förutsatt att en godtagbar överenskommelse träffas med PRI, har förklarat att de är nöjda med överenskommelsen.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 13.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]