Eniro AB slutför nyemission av preferensaktier

Efter att styrelsen för Eniro AB (publ), "Eniro", den 22 september 2020 beslutade om nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A har teckning och tilldelning genomförts. Emissionen har riktat sig till Eniros obligationsinnehavare, konvertibelinnehavare och övriga fordringsägare i enlighet med villkoren för det ackordsförfarande som avslutades tidigare i år. Teckningskursen var 89 öre per aktie och erläggs genom kvittning av fordringar. För obligationsinnehavare har teckning varit obligatoriskt, medan konvertibelinnehavare och övriga fordringshavare kunnat välja mellan att teckna aktier i nyemissionen eller erhålla kontant betalning för sina fordringar.

Totalt har 617 502 582 preferensaktier av serie A tecknats och tilldelats i emissionen, vilket motsvarar ca 98 procent av emissionens högsta belopp. För tecknade aktier har ca 549 577 298 kronor erlagts genom kvittning. Av tecknade aktier har över 99 procent tecknats av obligationsinnehavare.

Tecknare i emissionen erhåller aktier när emissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av oktober 2020. Efter registrering vid Bolagsverket kommer bolagets aktiekapital uppgå till 547 467 815,20 kronor fördelat på 684 334 769 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 18.15 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]