Eniro AB offentliggör resultat- och balansräkning per 30 juni 2020

Med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen av Eniro AB offentliggörs moderbolagets resultat- och balansräkning per den 30 juni 2020. Den fullständiga halvårsrapporten för moderbolaget och koncernen publiceras den 15 juli som tidigare meddelats.

Anledningen till offentliggörandet är att de övriga fordringsägarna ska erhålla aktuell finansiell information för att kunna ta ställning till ackordsförslaget.

Som tidigare meddelats beviljade Solna tingsrätt den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936. Advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt utsågs till rekonstruktör. Den 6 juli beslutade tingsrätten att företagsrekonstruk-tionen ska fortsätta i ytterligare tre månader.

Kommentarer till Eniro ABs resultat- och balansräkning per 2020-06-30

April - juni

  • Rörelseintäkterna uppgick till 6 MSEK (7). Intäkterna avser sålda tjänster inom koncernen.
  • Kostnaderna uppgick till -12 MSEK (-10) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster.
  • Periodens resultat uppgick till 23 MSEK (-21).

Januari - juni

  • Rörelseintäkterna uppgick till 12 MSEK (13). Intäkterna avser sålda tjänster inom koncernen.
  • Kostnaderna uppgick till -24 MSEK (-21) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster hänförliga till företagsrekonstruktion och rekapitalisering.
  • I första kvartalet gjordes en nedskrivning av aktier i dotterbolag med 648 MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 696 MSEK (-43).
  • Per den sista juni uppgick moderbolagets egna kapital till -570 MSEK (598), varav fritt eget kapital uppgick till -623 MSEK (-43).

Eniro AB (publ)

Resultaträkning

  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019
Rörelseintäkter 6 7 12 13 22 23
             
Administrationskostnader -11 -9 -22 -20 -40 -38
Övriga intäkter/kostnader -1 -1 -2 -1 -5 -4
Rörelseresultat -6 -3 -12 -8 -23 -19
             
Finansiella poster, netto -17 -18 -36 -37 -66 -67
Nedskrivningar av aktier i dotterföretag - - -648 - -1 024 -376
Resultat före skatt -23 -21 -696 -45 -1 113 -462
Inkomstskatt - - - 2 -55 -53
Periodens resultat -23 -21 -696 -43 -1 168 -515

 

Balansräkning

  Jun.30 Jun.30 Dec.31
MSEK 2020 2019 2019
Tillgångar      
Aktier i dotterbolag 437 1 462 1 086
Uppskjutna skattefordringar - 55 -
Fordringar på koncernföretag - - -
Finansiella anläggningstillgångar 217 217 217
Summa anläggningstillgångar 654 1 734 1 303
Fordringar på koncernföretag 9 11 18
Övriga fordringar 11 16 1
Likvida medel 6 3 10
Summa omsättningstillgångar 26 30 29
SUMMA TILLGÅNGAR 680 1 764 1 332
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Aktiekapital 53 641 53
Bundet eget kapital 53 641 53
Överkursfond 704 690 704
Balanserad vinst -631 -691 -116
Periodens resultat -696 -42 -515
Fritt eget kapital -623 -43 73
Summa eget kapital -570 598 126
Obligationslån 1 092 1 039 1 053
Konvertibellån - 27 -
Pensionsförpliktelser 71 73 73
Summa långfristiga skulder 1 163 1 139 1 126
Konvertibellån 30 - 29
Lån från koncernbolag 45 19 45
Leverantörsskulder 5 2 1
Övriga kortfristiga skulder 7 6 5
Summa kortfristiga skulder 87 27 80
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 1 764 1 332

 

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]