Delårsrapport januari - september 2020, Ökad lönsamhet och finansiell stabilitet

"De två viktigaste budskapen är att vi nu är ett skuldfritt bolag för första gången på 18 år, med undantag för vanliga bolagsförpliktelser. Det andra är att vi lyckats att uppnå bra lönsamhetsnivåer, Covid-19 till trots, så jag är mycket nöjd", säger Magdalena Bonde, Eniros VD och koncernchef

JULI - SEPTEMBER 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 214 MSEK (254), en minskning med 16 procent.
 • EBITDA uppgick till 47 MSEK (2). EBITDA-marginalen uppgick till 21,9 procent (0,8).
 • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till -5 MSEK (34).
 • Justerad EBITDA uppgick till 42 MSEK (36). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 19,6 procent (14,2).
 • Periodens resultat uppgick till 551 MSEK (-526) varav 544 MSEK avser skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

JANUARI - SEPTEMBER 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 670 MSEK (814), en minskning med 18 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 12 procent.
 • EBITDA uppgick till 90 MSEK (54). EBITDA-marginalen uppgick till 13,4 procent (6,6).
 • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 13 MSEK (46).
 • Justerad EBITDA uppgick till 103 MSEK (100). Den justerade EBITDA- marginalen uppgick till 15,4 procent (12,3).
 • Periodens resultat uppgick till -101 MSEK (-589) varav -600 MSEK avser nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar och 544 MSEK avser skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1,55 SEK (-8,88) före och efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Fastställande av det offentliga ackordet vann laga kraft den 21 augusti och företagsrekonstruktionen är därmed avslutad.
 • Styrelsen beslutade om nyemission av preferensaktier serie A och offentliggjorde prospektet den 22 september.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Eniro vann skiljeförfarandet om ca 21 MSEK mot Enento Group och UC.
 • Emissionen av preferensaktier serie A har registerats hos Bolagsverket.
 • Eniro 118 118 AB har genomfört lösen av bolagets pensionsskuld om 139 MSEK
MSEK JUL-SEP
2020
JUL-SEP
2019
JAN-SEP
2020
JAN-SEP
2019
OKT-SEP
2019/20
JAN-DEC
2019
Rörelseintäkter 214 254 670 814 916 1 060
EBITDA 47 2 90 54 112 76
Justerad EBITDA 42 36 103 100 135 132
Rörelseresultat 15 -342 -609 -370 -635 -396
Periodens resultat 551 -526 -101 -589 -146 -634
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 4 18 10 59 51
Räntebärande nettolåneskuld exklusive
konvertibellån och pensionsförpliktelser
-102 910 -102 910 -102 920

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]