Eniros delårsrapport januari - september 2017

NIOMÅNADERSPERIODEN: JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 221 MSEK (1 488), en minskning med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade totala rörelseintäkterna med 16 procent.
 • EBITDA minskade 61 procent till 140 MSEK (356). EBITDA-marginalen uppgick till 11,5 procent (23,9).
 • Periodens resultat uppgick till -148 MSEK (-824).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,31 SEK (-1,79) före och efter utspädning.

TREDJE KVARTALET: JULI - SEPTEMBER 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 365 MSEK (488), en minskning med 25 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade totala rörelseintäkterna med 19 procent.
 • EBITDA minskade 56 procent till 46 MSEK (104). EBITDA-marginalen uppgick till 12,6 procent (21,3). EBITDA uppgick under andra kvartalet till 39 MSEK (116) och under första kvartalet till 55 MSEK (136).
 • Periodens resultat uppgick till -44 MSEK (30).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,09 SEK (0,03) före och efter utspädning.
 • Eniros nya erbjudande rullas nu ut i Sverige, Norge och Danmark.
 • Det fortsatta arbetet med att sänka kostnader intensifieras och kostnadsnivån för 2018 kommer att reduceras med väl över 100 MSEK.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Den 5 oktober 2017 offentliggjorde Eniro att Utbyteserbjudandena fullföljs till en lägre acceptgrad än 95 procent. Utbyteserbjudandena accepterades av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74,12 procent av samtliga preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 88,89 procent av totalt utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.
 • Den 9 oktober 2017 offentliggjorde Eniro att Bankerna har tecknat och tilldelats 483 870 966 röstsvaga stamaktier av serie B i Eniro med betalning genom kvittning av banklån om cirka 150 miljoner kronor i den så kallade Kvittningsemissionen.
 • Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Eniro villkoren för Kontantemissionen. Som ett led i Eniros Rekapitaliseringsplan, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2017, har styrelsen för Eniro AB beslutat att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om upp till 278 295 701 kronor med teckningsrätt för aktieägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av BTA som erhållits från utbyteserbjudandena). Teckningskursen har fastställts till 7,5 öre per stamaktie av serie A. Emissionslikviden ska användas för amortering av banklån. Eniros långivande banker kommer vidare att skriva ned banklån om 275 MSEK.
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
MSEK 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016
Rörelseintäkter 365 488 1 221 1 488 1 700 1 967
EBITDA 46 104 140 356 212 428
Justerad EBITDA 64 126 192 363 269 440
Rörelseresultat 3 40 -58 -689 -33 -664
Periodens resultat -44 30 -148 -824 -186 -862
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 18 -1 142 74 217
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -1 268 -1 239 -1 268 -1 239 -1 268 -1 217

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 21.45 CET.

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]