ÖKAD EFFEKTIVITET FÖRBÄTTRAR KVARTALETS EBITDA

Delårsrapport: Januari - september 2015

Tredje kvartalet: Juli - september 2015

· Totala rörelseintäkter uppgick till 593 MSEK (744), en minskning med 20%. Organiskt minskade intäkterna med 18% (-14).

· Intäkterna från Desktop och Mobilt sök uppgick till 364 MSEK (465), en minskning med 22%. Organiskt minskade intäkterna från Desktop och Mobilt sök med 20% (-11). Intäkterna från Digitalt sök uppgick till 415 MSEK (518), en minskning med 20%, organiskt minskade intäkterna från Digitalt sök med 18% (-10).

· Förutbetalda intäkter uppgick per sista september 2015 till 512 MSEK (545) vilket är en minskning med 6% jämfört med sista september 2014.

· EBITDA uppgick till 134 MSEK (125), vilket är en ökning med 7% jämfört med tredje kvartalet 2014. Resultatet påverkades av -1 MSEK (-83) avseende poster av engångskaraktär varav omstruktureringskostnader om -1 MSEK (-41), avgångsvederlag om 0 MSEK (-28) och nettoreaförlust om 0 MSEK (-14). EBITDA marginalen stärktes och uppgick till 22,6% (16,8)

· Periodens resultat ökade och uppgick till 38 MSEK (-1 820). Jämförelseperioden är påverkad av nedskrivningar om totalt -1 799 MSEK.

· Periodens resultat per stamaktie förbättrades och uppgick till 0,06 SEK (-18,29) före utspädning och 0,04 SEK (-) efter utspädning.

· Operativt kassaflöde uppgick till 12 MSEK (-104), vilket innebär en förbättring med 116 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2014.

Delårsperioden: Januari-september 2015

· Totala rörelseintäkter uppgick till 1 859 MSEK (2 280), en minskning med 18%.

· Intäkterna från Desktop och Mobilt sök minskade organiskt med 16% (-10), medan totala intäkter från Digitalt sök minskade organiskt med 15% (-7).

· EBITDA uppgick till 276 MSEK (497). Resultatet påverkades av -59 MSEK (-18) avseende poster av engångskaraktär, varav omstruktureringskostnader om -47 MSEK (-44), kostnader för avgångsvederlag om -12 MSEK (-28) och nettoreavinster om 0 MSEK (54). EBITDA marginalen var 14,8% (21,8).

· Periodens resultat uppgick till -1 174 MSEK (-1 714), vilket är en förbättring med 540 MSEK. Resultatet är främst negativt påverkat av nedskrivningar om -1 140 MSEK (-1 799).

· Det omförhandlade låneavtalet trädde i kraft i april och är fördelat på tre valutor med en löptid fram till och med 2018. En engångsamortering gjordes i april som, omräknad till svenska kronor, uppgick till cirka 670 MSEK. I juni gjordes den första planmässiga amorteringen som, omräknad till svenska kronor, uppgick till cirka 75 MSEK. Banklånet uppgår till cirka 1 621 MSEK per sista september.

· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -4,51 SEK (-17,49) före utspädning och -2,56 SEK (-) efter utspädning.

· Operativt kassaflöde uppgick till -31 MSEK (17).

Händelser under tredje kvartalet

· Adfenix från Göteborg utsågs till vinnare i Eniro Tech Challenge.

· Verksamheten för 118 118 koncentreras till Norrköping och kontoret i Kristianstad avvecklas.

· Under tredje kvartalet har 62 konvertibler omvandlats till stamaktier.

· Fredrik Sandelin har utnämnts till ny CFO och tillträder befattningen 1 november. Fredrik efterträder Maria Åkrans som sedan maj 2015 fungerat som tillförordnad CFO.

Händelser efter periodens slut

· Inga händelser finns att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, VD och koncernchef, tel: +46 (0) 8 553 310 00

Maria Åkrans, tf finansdirektör, tel: +46 (0) 70 856 64 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 29 oktober 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]