DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

Fortsatt stark mobiltillväxt. Nettovinsten ökar 32%. Svagt kvartal i Norge. Print fasas ut i alla kärnvarumärken.

 Tredje kvartalet: Juli-september 2013

 • Intäkterna från Mobilt sök ökade organiskt med 82% (171)
 • De totala multiscreenintäkterna (Desktop sök, Mobilt sök och Kampanjprodukter) minskade organiskt med 3% (2) beroende på en svag utveckling i Norge. Justerat för Norge ökade multiscreen med 5%.
 • I Q3 gjordes 33% av de totala produkt- och företagssöken i den mobila kanalen. Multiscreen intäkter stod för 79% av de totala annonsintäkterna (70)
 • Organiskt minskade intäkterna med 8%. Totala rörelseintäkter uppgick till 857 MSEK (948), vilket motsvarar en minskning med 10%
 • EBITDA uppgick till 225 MSEK (261), vilket motsvarar en marginal på 26,2% (27,5). Justerad EBITDA uppgick till 242 MSEK (273)
 • Periodens resultat ökade med 32% och uppgick till 90 MSEK (68 MSEK)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,76 SEK (0,60)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -69 MSEK (25)

Niomånadersperioden: Januari-september 2013

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 2 636 MSEK (2 908), vilket motsvarar en minskning med 9%
 • EBITDA uppgick till 629 MSEK (668), vilket motsvarar en EBITDA marginal på 23,9% (23)
 • Periodens resultat ökade med 40% till 259 MSEK (185)
 • Periodens resultat per stamaktie ökade till 2,17 SEK (1,65)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 122 MSEK (138)

Händelser efter periodens slut

 • Justerad EBITDA för helåret kommer åtminstone att vara i nivå med föregående år. Resultatet har per september belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 42 MSEK. Beslut har fattats om att minska personalstyrkan i det fjärde kvartalet. Det fjärde kvartalet kommer till följd av beslutet att belastas med cirka 35 MSEK i omstruktureringskostnader. Genomförda åtgärder ska bidra till en sänkning av kostnadsbasen 2014 med 100 MSEK.
 • Nettoskuldsättningsmålet i relation till EBITDA ändras från tidigare målsättning att inte överstiga 2,5 till att inte överstiga 2.
 • Eniro beslutar om att fasa ut Gula Sidorna-katalogen i Sverige under 2014, vilket innebär att alla kärnvarumärken (Eniro, Gule Sider, Krak och Panorama Firm) blir 100% digitala.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 23 oktober 2013.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 3 000 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]