Eniros halvårsrapport januari - juni 2020

ENIRO PUBLICERAR HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2020. ENIROS VD OCH KONCERNCHEF, MAGDALENA BONDE, KOMMENTERAR RAPPORTEN ENLIGT FÖLJANDE:

 • "TROTS ATT INTÄKTERNA FÖR KVARTALET OM 227 MSEK (285) BLIVIT PÅVERKADE AV COVID-19 HAR VI LYCKATS MOTVERKA TAPPET MED KOSTNADSBESPARINGAR OCH VÅR JUSTERADE EBITDA MARGINAL LANDADE PÅ 18,5% VILKET ÄR NÅGOT BÄTTRE ÄN MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR (16,8%). VÅRA ANTAGANDEN AVSEENDE EFFEKTERNA AV COVID-19 ÄR ATT VI KOMMER FORTSATT VARA PÅVERKADE MINST ÅRET UT, OM ÄN I AVTAGANDE GRAD. VI HAR UNDER DE 2-3 SENASTE VECKORNA KUNNAT SKÖNJA EN VISS ÅTERHÄMTNING I MARKNADEN.
 • "UNDER SOMMAREN KOMMER ARBETET MED FÖRETAGSREKONSTRUKTIONEN FORTGÅ. LEDNINGENS MÅL TILLSAMMANS MED STYRELSEN ÄR ATT ENIRO SKA VARA ETT I PRINCIP SKULDFRITT BOLAG, FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 18 ÅR. DET KOMMER ATT SKAPA FRISK LUFT FÖR BOLAGET OCH DESS AKTIEÄGARE", AVSLUTAR MAGDALENA BONDE.

RAPPORTEN FINNS ATT LADDA NED PÅ BOLAGETS HEMSIDA WWW.ENIROGROUP.COM.

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 227 MSEK (285), en minskning med 20 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 13 procent.
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (36). EBITDA-marginalen uppgick till 10,6 procent (12,6).
 • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 18 MSEK (12).
 • Justerad EBITDA uppgick till 42 MSEK (48). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 18,5 procent (16,8)
 • Periodens resultat uppgick till 0 MSEK (-25).
 • Eniro framlägger rekonstruktionsplan jämte ackordsförslag om 25% för oprioriterade borgenärer med möjlighet till kvittning mot Preferensaktier serie A.
 • Lars Kevsjö utsågs till ny CFO.
 • Årsstämma och tillika första kontrollstämma hölls den 16 juni 2020. Kontrollstämman beslutade om fortsatt drift.

HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 456 MSEK (560), en minskning med 19 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 11 procent.
 • EBITDA uppgick till 43 MSEK (60). EBITDA-marginalen uppgick till 9,4 procent (10,7).
 • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 18 MSEK (12).
 • Justerad EBITDA uppgick till 61 MSEK (72). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 13,4 procent (12,9).
 • Periodens resultat uppgick till -652 MSEK (-63) varav -600 MSEK avser nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -9,83 SEK (-0,98) före och efter utspädning.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Den 6 juli beslutade tingsrätten att företagsrekonstruktionen ska fortsätta i ytterligare tre månader.
 • Konvertibelinnehavarna har vid ett andra fordringsägarmöte accepterat Eniros ackord om 25 procent av oprioriterade fordringar. Obligationsinnehavarna har sedan tidigare accepterat ackordsförslaget.
 • Eniro AB genomför engångslösen av bolagets pensionsskuld om 40,6 MSEK genom ianspråktagande av pantsatta medel till förmån för Försäkringsbolaget PRI.
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019
Rörelseintäkter 227 285 456 560 956 1 060
EBITDA 24 36 43 60 59 76
Justerad EBITDA1) 42 48 61 72 121 132
Rörelseresultat -9 -8 -624 -28 -992 -396
Periodens resultat 0 -25 -652 -63 -1 223 -634
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 -3 4 6 49 51
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser 992 988 992 988 992 920

1) IFRS16 Leasing betraktas inte längre som en jämförelsestörande post innebärande att inte några perioder justeras för IFRS16.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]