Eniros halvårsrapport januari - juni 2019

Eniro publicerar halvårsrapport 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 285 MSEK (363), en minskning med 21 procent. Exklusive Eniro Polska som avyttrades oktober 2018, var minskningen 8 procent.
 • Omstruktureringskostnader uppgick i andra kvartalet till 12 MSEK (0).
 • EBITDA uppgick till 36 MSEK (61). EBITDA-marginalen uppgick till 12,6 procent (16,8).
 • Periodens resultat uppgick till -25 MSEK (-13).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,39 SEK (-0,21) före och efter utspädning.
 • Ny styrelse efter årsstämman den 9 maj 2019; Omval av Johnny Sommarlund, Magdalena Bonde och Henrik Salwén samt nyval av Arne Myhrman och Urban Hilding. Arne Myhrman valdes till styrelsens ordförande.
 • Magdalena Bonde har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder den 18 juli 2019.
 • Avtal om försäljning av Proff ingicks den 20 maj. Köpare var Asiakastieto Group Plc samt UC AB. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK samt en ränta om ca 3 MSEK. Transaktionen är genomförd i juli månad.
 • I enlighet med årsstämmans beslut den 9 maj 2019, har aktiekapitalet i Eniro AB minskats med 557 MSEK till ca 641 MSEK för täckning av förlust. Minskningen har skett utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskat.

HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 560 MSEK (717), en minskning med 22 procent. Exklusive Eniro Polska var minskningen 9 procent.
 • EBITDA minskade med 45 procent till 60 MSEK (109). EBITDA-marginalen uppgick till 10,7 procent (15,2).
 • Periodens resultat uppgick till -63 MSEK (-10).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,98 SEK (-0,18) före och efter utspädning.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Avyttring av Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC AB genomfördes den 1 juli 2019, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK jämte en ränta om ca 3 MSEK erhölls.
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2019 2018 2019 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 285 363 560 717 1 236 1 393
EBITDA 36 61 60 109 157 206
Justerad EBITDA 35 60 47 109 147 209
Rörelseresultat -8 22 -28 31 -572 -513
Periodens resultat -25 -13 -63 -10 -641 -588
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 20 6 9 42 45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -988 -830 -988 -830 -988 -822

För ytterligare information kontakta:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019, kl 08.30 CET.

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]