Eniro Q2 2016: EBITDA fortsätter förbättras

Eniros nya styrelse har under de senaste månaderna arbetat med en analys av bolagets verksamheter och kapitalstruktur. Det arbete som avsågs nödvändigt inför publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet är nu genomfört. Efter dagens styrelsemöte i Eniro har styrelsen därför beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet till idag den 12 augusti 2016 kl 17.30, jämfört med tidigare aviserat 24 augusti 2016.

EBITDA fortsätter förbättras

Eniro fortsätter att fokusera på ökad effektivitet. De totala rörelsekostnaderna var 374 MSEK lägre än under första halvåret föregående år. EBITDA förbättrades för andra kvartalet i följd och uppgick till 116 MSEK (49), motsvarande en marginal på 23,4 procent (7,7). För första halvåret 2016 uppgick justerad EBITDA till 237 MSEK (200), en ökning med 19 procent, med en justerad EBITDA-marginal om 23,7 procent (15,8). Försäljningen minskade 22 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Intäktsminskningen sedan första kvartalet var 2 procent.

Eniros nya styrelse genomför en fördjupad analys av bolagets verksamheter och strategi. I anslutning till detta arbete beslutades under kvartalet om en ny prövning av värdet på bolagets immateriella tillgångar. Prövningen har resulterat i en nedskrivning av immateriella tillgångar om -873 MSEK.

Styrelsen för Eniro har utsett Örjan Frid till ny vd och koncernchef för Eniro AB. Det är styrelsens bedömning att ett nytt ledarskap är nödvändigt för att framgångsrikt kunna genomföra det förändringsprogram som den nya styrelsen ser framför sig. Styrelsen vill tacka Stefan Kercza för hans värdefulla insatser i bolaget som vd sedan 2014 och som medlem av koncernledningen sedan 2011.              

Björn Björnsson, Ordförande

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2016

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 496 MSEK (634), en minskning med 22%.
 • Intäkterna för Desktop/Mobilt sök uppgick till 339 MSEK (405), en minskning med 16%.
 • Förutbetalda intäkter uppgick per sista juni 2016 till 468 MSEK (564), en minskning med 17%.
 • EBITDA ökade 137% till 116 MSEK (49). EBITDA-marginalen uppgick till 23,4% (7,7).
 • Justerad EBITDA ökade 23% till 118 MSEK (96).
 • Periodens resultat uppgick till -852 MSEK (-1 185), en förbättring med 28%.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1,80 SEK (-4,55) före utspädning och -1,28 SEK (-2,39) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 59 MSEK (-56).
 • Årsstämman 2016 valde en ny styrelse bestående av ordförande Björn Björnsson och ledamöterna Joachim Berner, Örjan Frid och Ola Salmén. Årsstämman fattade också beslut om ett teckningsoptionsprogram för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare.
 • Den nya styrelsen har initierat en fördjupad analys av bolagets verksamheter och strategi. Som en del av detta arbete har styrelsen genomfört en förnyad prövning av värdet på bolagets immateriella tillgångar. En nedjustering av den antagna intäkts- och resultatutvecklingen som använts vid tidigare gjorda värderingsprövningar och en höjd riskbedömning medförde ett nedskrivningsbehov av goodwill om -873 MSEK (-1 111), vilket belastat resultatet under andra kvartalet.
 • De nya affärsmässiga antagandena som använts i tillgångsvärderingen understryker vikten av styrelsens och ledningens påbörjade arbete med en total översyn av bl.a. affärsmodell, koncern- och kapitalstruktur.
 • Vidare innebär ovan nämnda antaganden att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att Eniro skall leva upp till villkoren i bolagets låneavtal under första kvartalet 2017. 

HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2016    

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 000 MSEK (1 266), en minskning med 21%.
 • Intäkterna för Desktop/Mobilt sök uppgick till 695 MSEK (835), en minskning med 17%.
 • EBITDA ökade 77% till 252 MSEK (142). EBITDA-marginalen uppgick till 25,2% (11,2).
 • Justerad EBITDA ökade 19% till 237 MSEK (200). Justerad EBITDA-marginal uppgick till 23,7% (15,8).
 • Periodens resultat uppgick till -854 MSEK (-1 212), en förbättring med 30%.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1,84 SEK (-6,81) före utspädning och -1,30 SEK (-2,94) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 124 MSEK (4).
 • I resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om -873 MSEK (-1 111).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Styrelsen för Eniro har utsett Örjan Frid till ny vd och koncernchef för Eniro AB. Det är styrelsens bedömning att ett nytt ledarskap är nödvändigt för att framgångsrikt kunna genomföra det förändringsprogram som den nya styrelsen ser framför sig. Örjan Frid tillträder omedelbart.
 • Styrelsens uppsägning av Stefan Kercza innebär att Stefan Kercza enligt anställningsavtalet har en uppsägningstid på 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ytterligare 6 månaders avräkningsbart vederlag.

 

Telefonkonferens / webbsändning

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas på måndag 15 augusti klockan 11:00 där VD och koncernchef Örjan Frid och CFO Fredrik Sandelin presenterar resultatet för andra kvartalet 2016. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webb-sändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen https://wonderland.videosync.fi/press-conference.

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: +46 (8) 5664 2690
UK: +44 (0) 20 3008 9804

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets webbplats kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, Chairman of the Board, Tel.: +46-703 998 016

Fredrik Sandelin, CFO, tel: +46 (0) 8 553 310 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 17.30 den 12 augusti 2016.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK.

Mer om Eniro på www.enirogroup.com.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]