FÖRSTÄRKT LEDARSKAP, STÄRKTA FINANSER OCH BESLUT OM YTTERLIGARE EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER

Första kvartalet: januari-mars 2015

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 632 MSEK (769), en minskning med 18%. Organiskt minskade intäkterna med 13% (-10).
 • Intäkterna från Desktop och Mobilt sök uppgick till 430 MSEK (500), en minskning med 14%. Organiskt minskade intäkterna från Desktop och Mobilt sök med 12% (-7). Intäkterna från Mobilt sök minskade organiskt med 6% (87). I första kvartalet gjordes 28% av de totala sökningarna i den mobila kanalen. 
 • Totala intäkter från Digitalt sök (Desktop sök, Mobilt sök, Kampanjprodukter, tidigare kallat Multiscreen) minskade organiskt med 12% (-3). Intäkterna påverkades av en svag försäljning inom eniro.se under första kvartalet och av den lägre försäljningen under slutet av 2014. 
 • EBITDA uppgick till 93 MSEK (204) och påverkades negativt främst av en lägre försäljningsutveckling och att det ingick reavinster om 62 MSEK under första kvartalet 2014. EBITDA-marginalen var 14,7% (26,5). 
 • Periodens resultat uppgick till -27 MSEK (53) och periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,39 SEK (0,41).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 38 MSEK (-53).
 • Förutbetalda intäkter uppgick sista mars 2015 till 577 MSEK, vilket är en minskning med 5% jämfört med sista mars 2014. 
 • EBITDA för 2015 förväntas vara i nivå med 2014, vilket kommunicerades per bokslutskommuniké 2014.

Händelser under första kvartalet

 • Den extra bolagsstämman godkände bland annat styrelsens beslut om en garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt och den placerade konvertibelemissionen. 
 • I samband med ovanstående emissioner har låneavtalet med bankkonsortiet omförhandlats. Det nya avtalet innebär att löptiden förlängs till och med 2018, amorteringarna sänks från cirka 375 MSEK årligen till cirka 150 MSEK för 2015 och cirka 175 MSEK årligen för 2016-2018. 
 • Ny vd för Eniro Sverige samt Eniro Danmark. I Danmark tillträdde Allan Jakobsen sin tjänst som VD i mars. Allan har erfarenheter från ledande befattningar inom branscher såsom telefoni, software och finans. I Sverige utnämndes Nils Carlsson till ny VD för Eniro Sverige och tillträder under maj månad. Nils är idag VD på Electrolux Hemprodukter och har en bred erfarenhet av olika internationella uppdrag inom mobiltelefoni och digital media.
 • Etisalat som baserat på Eniros sökmotor har tagit fram en helt digital söktjänst lanserade tjänsten på den första av flera planerade marknader i Förenade Arabemiraten i mars. 
 • Årsstämman beslöt att inte lämna ansvarsfrihet för tidigare VD och koncernchefen Johan Lindgren avseende räkenskapsåret 2014.

Händelser efter periodens slut

 • Fortsatt anpassning av organisationen till den digitala verksamheten. Effektiviseringsåtgärder förväntas ge en positiv nettoeffekt på EBITDA om cirka 25 MSEK netto under 2015 och en tolvmånaderseffekt om 120 MSEK. Förändringarna innebär neddragningar med 260 personer. 
 • Företrädesemissionen blev övertecknad, varav 97% tecknades med stöd av teckningsrätter. De nyemitterade stamaktierna registrerades den 17 april. 
 • Konvertiblerna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm den 23 april.
 • Det omförhandlade låneavtalet kommer att träda i kraft den 24 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Ketels, tf Head of Investor Relations, 46 721 572 907, email: [email protected]

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 24 april 2015. 

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]