Eniro AB bokslutskommuniké 2019

Eniro publicerar bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER - DECEMBER 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 246 MSEK (320), en minskning med 23 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 11 procent.
 • EBITDA uppgick till 22 MSEK (37). EBITDA har påverkats positivt jämfört med föregående år med 12 MSEK som en föjld av IFRS16. EBITDA-marginalen uppgick till 8,9 procent (11,6). Justerad EBITDA uppgick till 20 MSEK (38). IFRS 16 effekten ovan har återförts i justerat EBITDA.
 • Periodens resultat uppgick till -45 MSEK (-557). Den nedskrivning av immateriella tillgångar om 570 MSEK som skedde under fjärde kvartalet föregående år förklarar i allt väsentligt skillnaden i resultatet mellan kvartalen.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,69 SEK (-8,38) före och efter utspädning.
 • Omstruktureringskostnader, avseende effektivisering av säljorganisationen, uppgick i fjärde kvartalet till 10 MSEK (1).
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att utdelning inte ska utgå på vare sig stam- eller preferensaktier.

HELÅRET: JANUARI - DECEMBER 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 060 MSEK (1 393), en minskning med 24 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 9 procent.
 • EBITDA uppgick till 76 MSEK (206), i vilket förlust vid avyttring av aktier i dotterbolag om 32 MSEK ingår. EBITDA har påverkats positivt jämfört med föregående år med 40 MSEK som en föjld av IFRS16. EBITDA-marginalen uppgick till 7,2 procent (14,8). Justerad EBITDA uppgick till 92 MSEK (209). IFRS 16 effekten ovan har återförts i justerat EBITDA
 • Styrelsen beslutade 2019-10-28 att göra en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av värdet på goodwill om 306 MSEK varefter periodens resultat uppgick till -634 MSEK (-588).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -9,57 SEK (-8,91) före och efter utspädning.
 • Eniro avyttrade Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC AB, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK samt en ränta om 3 MSEK erlades på tillträdesdagen den 1 juli 2019. Härefter har Eniro påkallat skiljeförfarande mot Asiakastieto Group Plc samt UC AB avseende krav på ytterligare köpeskilling samt upplupen men ej erlagd ränta.
 • Omstruktureringskostnader, avseende effektivisering av säljorganisationen, uppgick för helåret till 24 MSEK (2).

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Styrelsen i Eniro AB föreslår plan för ny rekapitalisering innebärande ett utbyte av konvertibler samt obligationer till inlösenbara preferensaktier av en ny serie A och kallar till extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020, se pressmeddelande av den 29 januari 2020.
 • Av effektivitetsskäl har styrelsen beslutat att justera tidplanen för rekapitaliseringen och flytta fram årsstämman till den 29 maj 2020.
  Okt-dec* Okt-dec Jan-dec* Jan-dec
MSEK 2019 2018 2019 2018
Rörelseintäkter 246 320 1 060 1 393
EBITDA 22 37 76 206
Justerad EBITDA 20 38 92 209
Rörelseresultat -26 -565 -396 -513
Periodens resultat -45 -557 -634 -588
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 27 51 45
         
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -920 -822 -920 -822

* Effekter av IFRS 16 Leasing är medtagna år 2019 men inte 2018, se vidare Not 1.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Bifogade filer

Eniro_Bokslut_2019.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]