Eniros bokslutskommuniké 2018

 Eniro publicerar bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 320 MSEK (384), en minskning med 17 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 16 procent.
 • EBITDA uppgick till 37 MSEK (44). EBITDA-marginalen uppgick till 11,6 procent (11,5). Justerat EBITDA uppgick till 38 MSEK (62).
 • Styrelsen har beslutat att göra en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av värdet på goodwill med -565 MSEK, baserat på bland annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten.
 • Periodens resultat uppgick till -542 MSEK (232).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -8,16 SEK (10,39) före utspädning och -8,16 SEK (10,18) efter utspädning.
 • Vid utgången av kvartalet har cirka 95 procent av kunderna i Sverige, Norge och Danmark övergått till den nya affärsmodellen med ett bredare erbjudande baserat på abonnemangsavtal.
 • I början av oktober ersattes hela Eniros banklån om nominellt 925 Mkr av ett obligationslån i Eniro AB, och som löper utan negativ likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram till slutet av 2021, till vilken läggs en utökad finansiering om cirka 63,75 MSEK.
 • I oktober 2018 genomfördes försäljningen av det polska, helägda, dotterbolaget Eniro Polska till det polska bolaget Equinox Investments. Transaktionen gav en reavinst på ca 44 MSEK och kassaflödeseffekt om + 16 MSEK.
 • I början av december träffade Eniro och PRI en överenskommelse som innebär att PRI reducerar sitt krav på pantsatta medel från 200 Mkr till 182 Mkr för tiden fram till den 30 september 2020. Detta innebär således en tidsbegränsad likviditetsförstärkning för Eniro om 18 Mkr. I gengäld erhåller PRI pant i bolagets tillgångar upp till 35 Mkr, med prioritet före Eniros obligationsinnehavare.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att utdelning inte skall utgå, vare sig på stam-, eller preferensaktier.

HELÅRET: JANUARI - DECEMBER 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 393 MSEK (1 649), en minskning med 16 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 13 procent.
 • EBITDA minskade med 9 procent till 206 MSEK (226). EBITDA-marginalen uppgick till 14,8 procent (13,7).
 • Styrelsen har beslutat att göra en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av värdet på goodwill med -568 MSEK, baserat på bland annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten.
 • Periodens resultat uppgick till -573 MSEK (124).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -8,69 SEK (10,09) före och efter utspädning.
 • Rörelsekostnaderna var 233 MSEK lägre än motsvarande period föregående år, till stor del som en följd av det genomförda åtgärdsprogrammet.
 • Eniro Finland förvärvade finska Elisas outsourcingverksamhet inom kundservice- och svarsserviceverksamhet. Förvärvet stärker Eniros position som den ledande utvecklaren och leverantören av kundservicelösningar i Finland.  
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec    
MSEK 2018 2017* 2018 2017*    
Rörelseintäkter 320 384 1 393 1 649    
EBITDA 37 44 206 226    
Justerad EBITDA 38 62 209 296    
Rörelseresultat -565 2 -513 -14    
Periodens resultat -542 232 -573 124    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 6              45 5    
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -822 -775 -822 -775    

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Eniros bokslutskommuniké kommer att finnas tillgänglig på engelska under morgondagen.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 08-553 310 00 

Hassan Tabrizi, finansdirektör, tel 08-553 310 00

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2018, kl 21.50 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Bifogade filer

Eniro_Bokslut_2018.pdf

Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]