STÄRKT KUNDERBJUDANDE, ÖVER 8 MILJONER BESÖKARE VARJE VECKA, HÖG AKTIVITETSNIVÅ OCH STABIL FINANSIELL STÄLLNING

Fjärde kvartalet: Oktober - December 2015

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 579 MSEK (722), en minskning med 20%. Organiskt minskade intäkterna med 19% ( 17).
 • Intäkterna från Desktop och Mobilt sök uppgick till 347 MSEK (415), en minskning med 16%. Organiskt minskade intäkterna från Desktop och Mobilt sök med 14% (-15). Intäkterna från Digitalt sök uppgick till 401 MSEK (492), en minskning med 18%, organiskt minskade intäkterna från Digitalt sök med 17% (-11).
 • Förutbetalda intäkter uppgick per sista december 2015 till 528 MSEK (583) vilket är en minskning med 9% jämfört med sista december 2014.
 •  EBITDA uppgick till 107 MSEK (134), vilket är en minskning med 20% jämfört med fjärde kvartalet 2014. EBITDA-marginalen var i linje med föregående år och uppgick till 18,5% (18,6).
 • Resultatet påverkades av -12 MSEK (-26) avseende poster av engångskaraktär varav omstruktureringskostnader om  26 MSEK (-19) och återföringen av reserven avseende avgångsvederlag för tidigare VD Johan Lindgren om 14 MSEK (0). I jämförelseperioden ingick även -7 MSEK som i huvudsak bestod av reserveringar för syntetiska aktier. Justerat för dessa poster uppgick EBITDA till 119 MSEK (160). Marginalen för justerad EBITDA uppgick till 20,6% (22,2).
 •  Periodens resultat uppgick till 49 MSEK (52), vilket är en minskning med 6% jämfört med fjärde kvartalet 2014.
 •  Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,08 SEK (0,40) före utspädning och 0,06 SEK (-) efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 117 MSEK (134).
 • I december gjordes den andra planmässiga amorteringen av det omförhandlade banklånet som, omräknat till svenska kronor, uppgick till cirka 75 MSEK.

Helåret: Januari - December 2015

 •  Totala rörelseintäkter uppgick till 2 438 MSEK (3 002), en minskning med 19%.
 •  Intäkterna från Desktop och Mobilt sök minskade organiskt med 16% (-11), medan totala intäkter från Digitalt sök minskade organiskt med 15% (-8).
 •  EBITDA uppgick till 383 MSEK (631), vilket är en minskning med 39%. EBITDA-marginalen var 15,7% (21,0).
 • Resultatet påverkades av -71 MSEK (-44) avseende poster av engångskaraktär, varav omstruktureringskostnader om -73 MSEK (-63) och kostnader för avgångsvederlag om 2 MSEK ( 28). I jämförelseperioden ingick även 54 MSEK avseende nettoreavinster och  7 MSEK som i huvudsak bestod av reserveringar för syntetiska aktier. Justerat för dessa poster uppgick EBITDA till 454 MSEK (675). Marginalen för justerad EBITDA uppgick till 18,6% (22,5).
 •  Periodens resultat uppgick till -1 125 MSEK (-1 662), vilket är en förbättring med 537 MSEK. Resultatet är främst negativt påverkat av nedskrivningar om -1 157 MSEK (-1 803).
 • Det omförhandlade låneavtalet trädde i kraft i april och är fördelat på tre valutor med en löptid fram till och med 2018. En engångsamortering gjordes i april som, omräknad till svenska kronor, uppgick till cirka 670 MSEK. I juni och december har planmässiga amorteringar gjorts. Banklånet uppgår till cirka 1 516 MSEK per sista december.
 •  Periodens resultat per stamaktie uppgick till -3,69 SEK (-17,09) före utspädning och -2,32 SEK (-) efter utspädning.
 •  Operativt kassaflöde uppgick till 86 MSEK (151).

Händelser under fjärde kvartalet

 • En ny nordisk säljorganisation presenterades 30 november. Den nya strukturen underlättar ett gemensamt arbetssätt, vilket är en förutsättning för en snabb och effektiv produktutveckling och ett led i ett förbättrat kunderbjudande. I samband med organisationsförändringen ändrades också koncernledningens sammansättning.
 • En extra bolagsstämma 18 december beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att bolaget ingår en överenskommelse med den tidigare verkställande direktören Johan Lindgren. Lindgren avstår alla krav på uppsägningslön och avgångsvederlag mot bolaget och bolaget avstår som en följd sina krav mot Lindgren.
 • Med start i december och fram till mitten av februari 2016 pågår en pilotlansering av den lösning för Facebookannonsering som Eniro utvecklat i samarbete med Adfenix, Göteborgsföretaget som vann Eniro Tech Challenge i september 2015. 3,2 miljoner svenskar använder Facebook varje dag och av dessa besöker 650 000 eniro.se. Informationen från besöken på eniro.se, geografisk placering och produkt/tjänstesökningar med mera, matchas med Facebook som då kan visa relevanta annonser i användarens nyhetsflöde när han eller hon loggar in via dator eller mobil.
 •   Under fjärde kvartalet har 33 konvertibler omvandlats till stamaktier.

Händelser efter periodens slut

 • Marknadsdomstolen har meddelat en dom som innebär att konsumenter från och med 30 juni 2016 ska ges möjlighet att få prisinformation vid samtal och sms till nummerupplysningstjänsten 118 118. Utfallet är i linje med vad Eniro har förväntat och bolaget kommer nu titta på tekniska lösningar för att möta detta. Beslutet väntas få en begränsad påverkan på resultatet.

 

Telefonkonferens / webbsändning

 

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 idag där VD och koncernchef Stefan Kercza och CFO Fredrik Sandelin presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2015. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentations-materialet går att följa. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen http://financialhearings.nu/160209/eniro/.

 

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

 

SE: +46 (0) 8 566 426 52 eller

 

UK: +44 (0) 20 342 628 45

 

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets webbplats kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen.

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 9 februari 2016. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, VD och koncernchef, tel: +46 (0) 8 553 310 00

Fredrik Sandelin, CFO, tel: +46 (0) 8 553 310 00

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 430 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Simone Fuchs Head of Legal & Sustainability [email protected]