BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Styrelsen föreslår en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier om cirka 458 MSEK samt en placerad riktad konvertibelemission om nominellt 500 MSEK i kombination med ett omförhandlat låneavtal med reducerad amortering och förlängd löptid. Emissionerna görs för att skapa större finansiell flexibilitet och realisera bolagets strategi. Det fjärde kvartalet påverkades inledningsvis starkt av den osäkerhet som rådde kring bolaget, men följdes av en återhämtning i december. Justerad EBITDA för 2014 uppgick till 675 MSEK.

Fjärde kvartalet: oktober-december 2014

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 722 MSEK (952), en minskning med 24%. Organiskt minskade intäkterna med 17% (-15).
 • Intäkterna från Desktop och Mobilt sök uppgick till 415 MSEK (496), en minskning med 16%. Organiskt minskade intäkterna med 15% (-7). Intäkterna från Mobilt sök ökade organiskt med 3% (84). I Q4 gjordes 31% av de totala sökningarna i den mobila kanalen.
 • Totala multiscreenintäkter (Desktop sök, Mobilt sök, Kampanjprodukter) minskade organiskt med 11% (-5). Intäkterna påverkades negativt av en svag försäljningsutveckling till följd av osäkerheten kring bolaget under fjärde kvartalet.
 • EBITDA uppgick till 134 MSEK (148) och påverkades negativt främst av en svag försäljningsutveckling. EBITDA-marginalen var 18,6% (15,5). Justerad EBITDA uppgick till 160 MSEK (212). Justerad EBITDA-marginal var 22,2% (22,3).
 • Amorteringen på 187 MSEK per 31 december 2014 reducerades med 90 MSEK till 97 MSEK i överenskommelse med bankkonsortiet.
 • Periodens resultat uppgick till 52 MSEK (-80) och periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,40 SEK (-0,88).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 134 MSEK (207).

Helåret: januari-december 2014

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 3 002 MSEK (3 588), en minskning med 16%.
 • Intäkterna från Desktop och Mobilt sök uppgick till 1 869 MSEK (2 136), en minskning med 13%. Organiskt minskade intäkterna med 11% (-2).
 • Totala multiscreenintäkter minskade organiskt med 8% (-1).
 • EBITDA uppgick till 631 MSEK (777) och påverkades negativt av en svag försäljningsutveckling medan reavinsterna under första halvåret och kostnadsbesparingar hade en positiv påverkan. EBITDA-marginalen var 21,0% (21,7). Justerad EBITDA uppgick till 675 MSEK (884). Justerad EBITDA-marginal var 22,5% (24,6).
 • Årets resultat uppgick till -1 662 MSEK (179), främst negativt påverkat av nedskrivning av immateriella tillgångar om 1 797 MSEK. Årets resultat per stamaktie uppgick till -17,09 SEK (1,29).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 151 MSEK (329).

Händelser under fjärde kvartalet

 • Styrelsen utsåg Stefan Kercza till ordinarie vd och koncernchef för Eniro.

Händelser efter periodens slut

 • Styrelsen har offentliggjort en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier om cirka 458 MSEK och en placerad riktad konvertibelemission om 500 MSEK. Emissionerna görs för att skapa större finansiell flexibilitet och realisera bolagets strategi. Huvudägarna i Eniro, Staffan Persson med bolag och Danske Capital samt bland andra bolagets styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer har lämnat bindande åtagande för teckning av aktier motsvarande deras respektive pro rata andel av företrädesemissionen samt har åtagit sig att rösta för godkännande av emissionerna vid den extra bolagsstämman. Återstående andel av företrädesemissionen är garanterad av ett konsortium bestående av i huvudsak svenska institutionella investerare, inklusive Catella och Bure Equity.
 • Extra bolagsstämma äger rum den 9 mars 2015. Årsstämman äger rum den 27 mars 2015.
 • Eniro har ingått en överenskommelse om ändringar i låneavtalet med bankkonsortiet vilka innebär att löptiden förlängs till och med 2018, amorteringen sänks från 375 MSEK årligen till 150 MSEK för 2015 och 175 MSEK årligen för 2016-2018. Ändringarna är bland annat villkorade av att de planerade emissionerna genomförs.
 • EBITDA för 2015 förväntas vara i nivå med 2014.
 • Pierre Mårtensson avgick i januari 2015 som vd för Eniro Norge. Mattias Wedar, medlem i koncernledningen och chef för produktutveckling och marknadsföring, tillsätts som tillförordnad vd i det norska bolaget.
 • Allan Jakobsen har utsetts till VD för Eniro Danmark och kommer ingå i koncernledningen. Allan tillträder sin tjänst i mars 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Kercza, VD och koncernchef
Tfn: 08-553 310 00

Roland M. Andersen, Finansdirektör,
Tfn: 08-553 310 00

Cecilia Ketels, tf Chef Investor Relations
Tfn: 072-157 29 07
[email protected] 

Information i denna delårsrapport är sådan som Eniro AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till offentliggörande den 6 februari 2015 klockan 08:00 CET.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]