Beslut vid Eniros extra bolagsstämma

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med mera.

Med anledning av den plan för rekapitalisering av Bolaget som presenterats tidigare där ägare av konvertibler och obligationer i Eniro erbjuds att byta sina konvertibler och obligationer mot en nytt preferensaktieslag, preferensaktier av serie A, beslutade den extra bolagsstämman idag att godkänna ändringar i bolagsordningen i syfte att introducera preferensaktier av serie A och att bemyndiga styrelsen att emittera preferensaktier av serie A med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

I enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag fattade bolagsstämman följande beslut.

Ändringar av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, innebärande att ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie A, införs med företräde till viss vinstutdelning före alla andra aktieslag och omvandlingsförbehåll samt att bolagsordningens tillåtna gränser för antalet aktier och aktiekapitalet ändras. Beslutet innebär att delar av § 4 "Aktiekapital", § 5 "Aktier", § 11 "Vinstutdelning", § 12 "Inlösen" och § 13 "Bolagets upplösning" i den nu registrerade bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag.

Registrering hos Bolagsverket av de ändringar i bolagsordningen som avser införande av det nya aktieslaget kommer att ske omgående. Registrering hos Bolagsverket av ändringen av bolagsordningens tillåtna gränser för antalet aktier och aktiekapitalet förutsätter att styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt nedan och att rekapitaliseringen således genomförs. Om rekapitaliseringen inte genomförs kommer dessa ändringar således inte att registreras och bli giltiga.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital.

Detta innebär att villkoret för rekapitaliseringen avseende besluten av extra bolagsstämma är uppfyllt. Att villkoret rörande beslut av obligationsinnehavarna var uppfyllt offentliggjordes tidigare under dagen. Rekapitaliseringsplanen är närmare beskriven i Eniros pressmeddelande den 29 januari 2020. Genomförande av rekapitaliseringsplanen förutsätter att följande villkor uppfylls:

  • Att innehavare av konvertibler motsvarande minst 90% av utestående konvertibelskuld accepterar att byta konvertibler mot Preferensaktier serie A.

Besked om erforderlig acceptans från konvertibelinnehavare har uppnåtts väntas offentliggöras omkring den 17 mars 2020. Aktuell tidplan för rekapitaliseringen framgår av Eniros pressmeddelande den 10 februari 2020.

Fullständig information kring stämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 16.15 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]