Beslut vid Eniros extra bolagsstämma 2018

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande till kvarvarande preferensaktieägare och riktade nyemissioner av stamaktier av serie A till preferensaktieägare och till innehavare av konvertibler.

I anledning av att Eniros ägare av stamaktier av serie A kommer att erbjudas att förvärva obligationer inom ramen för en ny finansieringslösning för Bolaget beslutade stämman om förnyade utbyteserbjudanden till samtliga kvarvarande preferensaktieägare och innehavare av konvertibler att byta sina instrument mot stamaktier av serie A och därmed få möjlighet att delta i den nya finansieringslösningen genom att med prioritet förvärva obligationer. Utbyteserbjudandena har samma utbytesvillkor som de som gällde vid 2017 års utbyteserbjudanden.  

Stämman fattade följande beslut:

a)     Återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande

Som en del av utbyteserbjudandena beslutade stämman att återköpa högst 258 777 preferensaktier (samtliga kvarvarande preferensaktier) genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga kvarvarande preferensaktieägare. Återköp sker till ett pris om 52,13 kr per preferensaktie och förutsätter att preferensaktieägare samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier tecknar stamaktier av serie A i Bolaget motsvarande återköpsbeloppet. Återköpsbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie A. Anmälningsperioden för försäljning av preferensaktier löper från och med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Stämmans beslut ska verkställas senast den 31 oktober 2018. Erbjudandet är ett led i styrelsens fortsatta arbete med att skapa en ändamålsenlig kapitalstruktur. Bolaget innehar 17 033 egna stamaktier av serie A och tre stamaktier av serie B, motsvarande ca 0,03 procent av samtliga aktier i Bolaget.

b)    Riktad nyemission av stamaktier av serie A till preferensaktieägare

Som en ytterligare del av utbyteserbjudandena beslutade stämman att öka aktiekapitalet med högst 60 321 513,85 kr genom nyemission av högst 3 364 101 stamaktier av serie A vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska äga tecknas av preferensaktieägare som accepterat det förnyade utbyteserbjudandet. Varje preferensaktie berättigar till teckning av 13 nya stamaktier av serie A. Anmälningstiden löper under perioden från och med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Teckningskursen per ny stamaktie uppgår till 4,01 kr[1].

c)     Riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler 

Stämman beslutade vidare om att öka aktiekapitalet med högst 15 600 999,01 kr genom nyemission av högst 870 060 stamaktier av serie A vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska äga tecknas av innehavare av konvertibler som accepterat det förnyade utbyteserbjudandet och betalas genom kvittning av konvertibelfordran. Varje konvertibel om nominellt 100 kr berättigar till teckning av tre nya stamaktier av serie A. Av lånefordran om nominellt 100 kr får 12,03 kr användas för kvittning som betalning för varje tretal nytecknade stamaktier av serie A. Den del av lånefordran som inte uppgår till nominellt 100 kr och därmed inte motsvarar tre aktier efterges av aktietecknaren och återbetalas inte, dvs. aktietecknaren efterger dels 87,97 kronor för varje lånefordran om nominellt 100 kronor dels eventuell lånefordran som inte motsvarar ett jämt hundratal kronor. Anmälningstiden löper under perioden från och med den 21 augusti 2018 till och med den 29 augusti 2018. Teckningskursen per ny stamaktie uppgår till 4,01 kr1 .

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget lämnar förnyade erbjudanden till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga kvarvarande preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterade stamaktier av serie A. 

Fullständig information kring stämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

[1] Eftersom nyemissionerna sker till en teckningskurs under aktiens kvotvärde, ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för samtliga nyemitterade stamaktier av serie A tillföras aktiekapitalet genom överföring från övrigt eget kapital med totalt (högst 58 943 527,25) för båda nyemissionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande, tel 0706 201 150, [email protected]

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, [email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-08-15 2018 klockan 17.15 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Joel Odland CFO [email protected]