Beslut vid Eniros årsstämma 2020

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, inklusive fortsatt drift av Bolaget.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
 2. Disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier och preferensaktier lämnas för verksamhetsåret 2019 och att disponibla medel överförs i ny räkning.
 3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.
 4. Totalt arvode om 1 755 000 kronor (en minskning med totalt 595 000 kronor) att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor) och 360 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna ej anställda i bolaget (en minskning med 40 000 kronor per styrelseledamot som ej är anställda i bolaget). Utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete (oförändrat), 1 500 kr per möte till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode) (oförändrat), samt revisorsarvode enligt godkänd räkning.
 5. Omval av Johnny Sommarlund, Henrik Salwén, Magdalena Bonde, Urban Hilding och Arne Myhrman. Omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.
 6. Omval av PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.
 7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 8. Fortsatt drift av Bolaget innebärandes att stämman ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman (tillika årsstämman) för att på nytt prova frågan om Bolaget ska gå i likvidation, en andra kontrollstämma.
 9. Uttalande om stöd för ackordserbjudandet.
 10. För att möjliggöra en nyemission av preferensaktier av serie A beslutade stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 000 kr och högst 1 600 000 000 kr samt dessutom att gränserna för antal aktier ska vara lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier. Detta beslut förutsätter för registrering hos Bolagsverket att styrelsen utnyttjar bemyndigandet att besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i tillräcklig omfattning. Bolagsstämman avslog aktieägarförslag om att återställa bolagsordningen till tidigare lydelse.
 11. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i Bolaget till Bolagets borgenärer.
 12. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]