Beslut vid Eniros årsstämma 2019

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2018, beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet och beslutade om minskning av aktiekapitalet och om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
 2. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.
 3. Disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier och preferensaktier lämnas för verksamhetsåret 2018 och att disponibla medel överförs i ny räkning.
 4. Arvode till styrelsen med 750 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna och ingen ersättning för utskottsarbete samt 1 500 kr per möte till envar arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode).
 5. Omval av styrelseledamöterna Johnny Sommarlund, Henrik Salwén och Magdalena Bonde samt nyval av Arne Myhrman och Urban Hilding. Val av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. Joachim Berner har avböjt omval. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.
 6. Omval av PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 8. Minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att aktiekapitalet minskas med 557 000 000 kr. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 9. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med styrelsens förslag innebärande att aktiekapitalet minskas ytterligare med 587 898 596,06 kr. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas. Verkställande av minskningen förutsätter tillstånd från Bolagsverket.
  För att möjliggöra minskningen beslutade stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kr och högst 200 000 000 kr samt dessutom att gränserna för antal aktier ska vara lägst 60 000 000 aktier och högst 240 000 000 aktier.
 10. Bemyndigande till styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag.
 11. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst trettio (30) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.  

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

__________________________________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073 383 64 67

Örjan Frid, VD, tel 070 561 16 15  

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Joel Odland CFO [email protected]