Beslut vid Eniros årsstämma 2018 och styrelsens beslut om resterande del av garantiersättningsemissionen

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som bl. a. valde styrelse, fastställde årsbokslut för 2017, beviljade styrelsen ansvarsfrihet och beslutade om en sammanläggning av stamaktier och om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman. Styrelsen har också beslutat att genomföra resterande del av garantiersättningsemissionen.

Årsstämman fattade bl. a. följande beslut:

1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.
2. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.
3. Disposition av Bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier och preferensaktier lämnas för verksamhetsåret 2017 och att disponibla medel överförs i ny räkning.
4. Arvode till styrelsen med 750 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna, utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete och 1 500 kr per möte till envar arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode).
5. Omval av styrelseledamoten Joachim Berner och nyval av Johnny Sommarlund, Henrik Salwén samt Magdalena Bonde. Val av Joachim Berner som styrelsens ordförande.
6. Omval av PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
7. Riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.
8. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
9. Sammanläggning av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag:

Årsstämman beslutade om en sammanläggning av Bolagets stamaktier, innebärande att 100 stamaktier av serie A läggs samman till en (1) stamaktie av serie A, och att 100 stamaktier av serie B läggs samman till en (1) stamaktie av serie B. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

För att möjliggöra sammanläggningen av stamaktier, beslutade stämman om ändring av bolagsordningen genom ändring av gränserna för antalet aktier till lägst
25 000 000 aktier och högst till 100 000 000 aktier.

I anledning av sammanläggningen av stamaktier, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ersätta garanten för de aktier som garanten tillhandhåller i sammanläggningen i syfte att hos envar aktieägare uppnå ett antal stamaktier av serie A som är jämt delbart med 100.

10.Bemyndigande till styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag.
11. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst trettio (30) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Vid ett styrelsemöte som hölls direkt efter årsstämman beslutade styrelsen att genomföra steg två av Bolagets nyemission till garanterna i Bolagets kontantemission, i enlighet med tidigare offentliggjord information den 27 november 2017, varigenom resterande 27 635 762 stamaktier av serie A nu kommer att emitteras och upptas till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, Styrelseordförande Eniro, tel +46 70 620 11 50

Örjan Frid, VD Eniro, tel +46 70 561 1615 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 600 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]