BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

Eniro AB (publ) höll i dag årsstämma som bl.a. beslutade om ny styrelse och inrättande av teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

 

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.
  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag, dvs. utdelning på preferensaktier uppgående till 48 kronor per preferensaktie motsvarande totalt 48 miljoner kronor att betalas med 12 kronor per preferensaktie kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma och ingen utdelning på stamaktier.
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  4. Att inrätta teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare innebärande bland annat en riktad emission av 19 850 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier till en teckningskurs om 1,32 kronor till ett av Eniro helägt dotterbolag med efterföljande överlåtelse till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i enlighet med valberedningens förslag. Dotterbolaget har i samband med stämman tecknat samtliga teckningsoptioner och dessa kommer att erbjudas till deltagarna till marknadspris i enlighet med teckningsoptionsprogrammen.
  5. Arvode till styrelsen ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 75 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott samt 75 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Revisor arvoderas enligt godkänd räkning.
  6. Nyval av Björn Björnsson, Ola Salmén, Joachim Berner och Örjan Frid som ordinarie styrelseledamöter. Vidare valdes Björn Björnsson till styrelseordförande.
  7. Omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.
  8. Inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2017 i enlighet med valberedningens förslag.
  9. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Information om de nyvalda styrelseledamöterna

Björn Björnsson, Civ ek

Född 1946
Styrelseordförande

 

Björn Björnsson är en av Sveriges mest erfarna styrelseledamöter. Han har en bakgrund som finansanalytiker, kapitalförvaltare och rådgivare. Björn har suttit i en lång rad svenska bolagsstyrelser, bland annat har han varit ordförande i Bure Equity fram till 2012 och dessförinnan suttit i styrelser som E Öhman Jr, Skandia, Billerud och JM m fl.

 

Björn Björnsson sitter i styrelserna bl a för H Lundén AB, Solidium AB och Schweiziska Cape Capital där han är styrelseordförande.

 

Joachim Berner, Civ ek

Född 1962
Ledamot

 

Joachim Berner har en bakgrund där media kombinerats med investeringsverksamhet. Han leder sedan lång tid tillbaka Christian Berner Invest AB men har också varit chefredaktör för såväl Dagens Nyheter som Expressen och varit redaktionschef på Göteborgsposten och Privata Affärer. Därutöver har Joachim även varit VD för en av landets ledande reklambyråer Lowe Brindfors.

 

Joachim Berner är styrelseordförande i bl a Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB och Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot bl a i Yrkesakademin AB och NHST Media Group i Oslo.

 

Örjan Frid, Civ Ingenjör, Civ ek

Född 1954
Ledamot

 

Örjan Frid har mer än 25 års erfarenhet av turn-around-arbete i ett stort antal svenska företag i olika branscher. Han har arbetat som interims-VD, COO och projektansvarig i organisationer i stark förändring och omstrukturering. Örjan har bl a verkat som VD i företag som Patria Helicopters AB, Eneas Energy AB och Trade Doubler AB. Han har också haft ledande roller i förändringsarbete inom t ex Camfill, Teligent och Cybercom.

 

Ola Salmén, Civ ek

Född 1954
Ledamot

 

Ola Salmén har en gedigen finansiell kompetens och erfarenhet bl a från befattningar som CFO i svenska industri och tjänsteföretag som Sandvik och Vin & Sprit. Han har under sin långa karriär också arbetat på Handelsbanken, Stora Financial Services, Swedish Match Finance International och som revisor.

 

Ola Salmén sitter i styrelserna för utbildningsföretaget Lernia AB och infrastrukturbolaget Svevia AB.

 

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16.00 den 27 april 2016. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandelin, CFO, tel: +46 (0) 72-157 29 07, e-post: [email protected]

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK.

Mer om Eniro på www.enirogroup.com.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]