Beslut vid årsstämma i Eniro

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som bl a omvalde styrelsen, fastställde årsbokslut för 2016, beviljade styrelsen ansvarsfrihet, beslutade i anledning av föreslagen rekapitaliseringsplan om bolagsordningsändring, minskning av aktiekapitalet och nyemissioner. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.  

Årsstämman fattade bl a följande beslut

 1.     Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016

2.     Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2016.

3.     Disposition av Bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier och preferensaktier lämnas för verksamhetsåret 2016 och att disponibla medel överförs i ny räkning.

4.     Oförändrat arvode till styrelsen med 1 100 000 kr till styrelsens ordförande och 420 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna, 150 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, och 150 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 75 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

5.     Omval av styrelseledamöterna Joachim Berner, Björn Björnsson, Örjan Frid och Ola Salmén.  Omval av Björn Björnsson som styrelsens ordförande.

6.     Omval av det revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

7.     Riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

8.     Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

9.     Genomförande av rekapitaliseringsplanen i enlighet med styrelsens förslag:

Årsstämman beslutade att genomföra erbjudanden till (i) innehavare av preferensaktier i Eniro och (ii) innehavare av konvertibler (2015/2020) i Eniro, i vilka innehavarna erbjuds att utbyta samtliga utestående preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterade stamaktier av serie A.

Som en del av utbyteserbjudandena beslutade stämman om att minska aktiekapitalet med högst 180 000 kr genom indragning av högst 1 000 000 preferensaktier (aktiekapitalet minskas med 0,18 kr per inlöst preferensaktie). För varje inlöst preferensaktie erhålles ett inlösenbelopp om 400 kr. Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie A i Bolaget. Inlösenbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie A i Bolaget. Till den del inlösenbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie av serie A ska överstigande belopp efterges av tecknaren utan kompensation.

Som en ytterligare del av utbyteserbjudandena beslutade stämman om att (i) öka aktiekapitalet med högst 232 258 064,40 kr genom nyemission av högst 1 290 322 580 stamaktier av serie A vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska äga tecknas av innehavare preferensaktier i Bolaget och (ii) öka aktiekapitalet med högst 136 393 548,30 kr genom nyemission av högst 757 741 935 stamaktier av serie A vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska äga tecknas av innehavare av konvertibler i Bolaget och betalas genom kvittning av konvertibelfordran. Anmälningstiden löper under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017. Teckningskursen uppgår till 0,31 kr per stamaktie serie A. 

Därutöver beslutade stämman om att öka aktiekapitalet med högst 87 096 774,06 kr genom nyemission av högst 483 870 967 stamaktier av serie B vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska äga tecknas av Bolagets långivande banker. Teckningskursen uppgår till 0,31 kr per stamaktie av serie B. Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B ska ske genom kvittning av aktietecknares lånefordran på Bolaget.  

Nyemissionernas genomförande förutsätter att (i) preferensaktieägare representerande minst 95 procent av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget anmäler innehavda preferensaktier för inlösen i utbyteserbjudandet och tecknar sig i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie A och (ii) innehavare av konvertibler i Bolaget som sammantaget motsvarar minst 95 procent av det totala utestående lånebeloppet tecknar sig i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie A. Bolagets styrelse kan, efter godkännande av Bolagets långivande banker, besluta att fullfölja nyemissionen även vid lägre anslutningsgrad.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget lämnar erbjudande till innehavare av preferensaktier respektive konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga utestående preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterande stamaktier av serie A, samt att Bolaget träffat en överenskommelse med bankerna om förändrad kapitalstruktur och nya lånevillkor.

Stämman beslutade vidare att öka aktiekapitalet med 34 000 000 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen är villkorad av och ska genomföras endast om Bolagets aktiekapital vid registrering av stämmans beslut om minskning och nyemissioner annars inte skulle uppgå till det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt stämmans beslut.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att genomföra den rekapitaliseringsplan som överenskommits mellan Bolaget och dess långivande banker. 

För att möjliggöra bl a nyemission av stamaktier av serie B, minskning av aktiekapitalet och nyemission, beslutade stämman om ändring av bolagsordningen genom införande av nytt aktieslag, stamaktier av serie B (med 1/10 röst), som  kan omvandlas till stamaktier av serie A på begäran av innehavare, och genom ändring av gränserna för att antalet aktier som ska uppgå lägst till 2 500 000 000 aktier och högst till 10 000 000 000 aktier samt gränserna för aktiekapitalet som ska lägst utgöra 450 000 000 kr och högst 1 800 000 000 kr. I samband därmed beslutades att befintliga stamaktier härefter ska vara stamaktier av serie A (1 röst). Vidare beslutades om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier, med ett belopp om 435 491 382 kr, varigenom aktiens kvotvärde sänks från 1,00 kr till 0,18 kr.

 10.  Bemyndigande till styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske med högst så många stamaktier som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid nyemission med företrädesrätt för Bolaget aktieägare får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag. 

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, Styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 14.30.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.


Om Eniro Group

Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.

Webbplats
www.enirogroup.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Eniro Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ENRO ISIN-kod SE0011256312

IR-Kontakt

Johanna Engelbrekt Interim CFO [email protected]