Om Eevia Health

Eevia Health Plc

Eevia Health targets health problems with bioactive extracts from plant material. The human body has an incredible ability to restore good health. However, sometimes the body needs active support. Our mission is to support good health and well-being with plant extracts which have scientifically documented health benefits. Eevia Health manufactures and markets organic ingredients from abundant plant material in the Arctic. Our products are targeted against low-grade inflammation, problems in eye and brain health, and metabolic effects. We collaborate with scientists in Finland and abroad to scientifically substantiate the positive effects of ingredients and also to document the safety of use.

Styrelse & Ledning

Ledning

Stein Ulve VD
Petri Lackman CTO
Harri Salo CMO

Styrelse

Martin Bjørklund Styrelseordförande
Per Benjaminsen Ledamot
Oskar Wegelius Ledamot
Patricia Wiklund Ledamot

Bolagsordning

The articles of association is only available in Swedish.

1 § Firma och hemort
Bolagets namn är Eevia Health Abp, på finska Eevia Health Oyj och på engelska Eevia Health Plc. Bolagets hemort är Kauhajoki.

2 § Verksamhet
Bolagets verksamhet är tillverkning och extrahering av naturaprodukter och tillverkningsämnen för näringsintag, kosmetik,livsmedel, läkevetenskap och djurläkevetenskap samt all övrig laglig verksamhet. Bolaget kan äga fastigheter och värdepapper samt bedriva hyresverksamhet och värdepappershandel.

3 § Värdeandelssystem
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Styrelse
Bolaget har en styrelse som består av 1-5 ordinarie ledamöter samt en ersättare om styrelsens ledamöter är mindre en tre. Styrelsens ledamöter väljs till sitt uppdrag fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

5 § Verkställande direktör
Bolaget kan ha en verkställande direktör, som väljs av styrelsen.

6 § Företrädande
Bolaget företräds av styrelsen samt av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen besluter om beviljande av prokura. Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.

7 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor eller på ett annat bevisligt sätt. Kallelsen ska ske tidigast tre (3) månader före stämman och senast en vecka före avstämningsdagen för bolagsstämman.

8 § Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla tidigast 10 dagar före stämman. Endast aktieägare som åtta vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen rätt att delta i bolagsstämman. Bolagsstämman kan hållas förutom på bolagets hemort också i Seinäjoki i Finland.

9 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.

Eevia_Bolagsordning1.pdf

Om Eevia Health

Eevia Health targets health problems with bioactive extracts from plant material. The human body has an incredible ability to restore good health. However, sometimes the body needs active support. Our mission is to support good health and well-being with plant extracts which have scientifically documented health benefits. Eevia Health manufactures and markets organic ingredients from abundant plant material in the Arctic. Our products are targeted against low-grade inflammation, problems in eye and brain health, and metabolic effects. We collaborate with scientists in Finland and abroad to scientifically substantiate the positive effects of ingredients and also to document the safety of use.

Webbplats
eeviahealth.com/investors

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight stock market Kortnamn EEVIA ISIN-kod FI4000496658

IR-Kontakt

Stein Ulve IR-kontakt [email protected]