REG

Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

Kallelse till årsstämma
Delta Environmental Projects AB (publ) kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 17 juni 2020 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 juni 2020, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 11 juni 2020 under adress: Delta Environmental Projects AB, c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57B, 111 56 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 11 juni 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor.
Aktieägare representerande cirka 20 % procent av rösterna i bolaget föreslår omval av Christian Bönnelyche, Habeebur Rahman Kudraikar och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter med Christian Bönnelyche som ordförande samt omval av Revideco AB (556253-1037) som revisor i bolaget. Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen med 75 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 810 000 kronor och högst 3 240 000 kronor.

Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 405 000 000 och högst 1 620 000 000.

Det nuvarande registrerade aktiekapitalet uppgår till 810 576.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. Upplysningar, handlingar och antal röster

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, senast den 27 maj 2020. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 6 284 130 med ett röstvärde av 10, motsvarande 62 841 300 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 399 004 164 med ett röstvärde av 1, motsvarande 399 004 164 röster. Således finns det totalt 405 288 294 aktier och totalt 461 845 464 röster.

Stockholm maj 2020
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051