REG

Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

Kallelse till årsstämma
Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr 556935-5711, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 torsdagen den 24 juni 2021 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2021 samt ombeds att senast den 21 juni 2021 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Delta Environmental Projects AB, c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57B, 111 56 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 16 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 18 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. VD:s redogörelse för verksamheten
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 14. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor.
Aktieägare representerande cirka 20 % procent av rösterna i Bolaget föreslår

Att arvode utgår till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna, som inte är anställd i eller uppbär lön eller ersättning från Bolaget, om 75 000 kronor och om 125 000 kronor styrelsens ordförande.

Att omval sker av Christian Bönnelyche, Habeebur Rahman Kudraikar och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter med Christian Bönnelyche som ordförande samt omval av Revideco AB (556253-1037) som revisor i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

C. Upplysningar, handlingar och antal röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida, www.deltaminerals.se, senast den 3 juni 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i Bolaget är 6 284 130 med ett röstvärde av 10, motsvarande 62 841 300 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 399 004 164 med ett röstvärde av 1, motsvarande 399 004 164 röster. Således finns det totalt 405 288 294 aktier och totalt 461 845 464 röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm maj 2021
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051