Delta Minerals emissionsmemorandum Offentliggörande

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB ("Bolaget") har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 units. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.

Delta Environmental Projects AB:s "Bolaget" emissionsmemorandum finns tillgängligt och kan laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

  • Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med företrädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädesrätt.
  • Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 21 september 2017.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
  • Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
  • Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare

Synch Advokat AB

2017-09-22

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt för överskottsmaterial i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är bedriva en lönsam verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051