Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad

Delta Environmental Projects AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 49% och tillför Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Delta Environmental Projects AB (publ) ("Delta Environmental Projects" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2017. Teckningstiden löpte från och med den 25 september till 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillfört Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 4,8 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 7,5 MSEK. Därmed tecknades totalt 12,4 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av företrädesemissionen.

Betalning genom kvittning sker av IAM AB med 500 000 SEK, Milonga Resources AB med 120 000 SEK, Cornelio Casido med 183 386 SEK, Herminio Liwanag med 24 702 SEK och Gloria Venzon med 16 667 SEK.

Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk eftersom företrädesemissionen övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 8,3 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,0 MSEK inklusive kostnad för emissionsgarantier.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den 22 september 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 12 oktober 2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Delta Environmental Projects med 3 821 592,92 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 7 643 185,84 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 332 312 608 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 2) kommer att uppgå till 166 156 304 stycken och kommer att upptas till handel på Mangoldlistan med ISIN-kod SE0010414383.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Mangoldlistan fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B-aktier och TO 2. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen på B-aktien, dock till minimum cirka 2,3 öre (kvotvärdet), under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO 2) kommer att kunna handlas på Mangoldlistan när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Kommentar Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
"Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och av andra. Jag tolkar det som att marknaden uppfattar att vi är på rätt väg. I Antique är nu uppstarten igång med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Vi hoppas att under hösten lämna en utförligare rapport därom."

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

2017-10-12

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil +46-76 866 31 61

www.deltaminerals.se

Om Delta Environmental Projects
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars B-aktie handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är påbörja verksamhet i utvalda floddeltan i Filippinerna för utvinning av i första hand fyllnadssand och byggnadssand för export.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051