Delta Environmental Projects AB beslutar att genomföra företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB ("Bolaget") har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 aktier av serie B, samt högst 166 156 304 teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 8,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst ca 3,8 MSEK.

Bakgrund

Styrelsen beslutade den 12 september 2017 att skjuta upp den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 4 september 2017, presenterad i separata pressmeddelanden, 4 september 2017 respektive 12 september 2017. Eftersom Bolaget vill utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till Gallant Venture Ltd, Singapore, har styrelsen nu valt att genomföra företrädesemission på de villkor som framgår nedan.

Teckningsförbindelser samt garantier

Företrädesemissionen är säkerhetsställd med 1,3 MSEK via teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och 7 MSEK genom garantiåtaganden, vilka kommer att anges i Informationsmemorandumet som beräknas publiceras den 21 september 2017. Därmed är 100% av företrädesemissionen säkerställd.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen 

  • Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 21 september 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av en (1) Unit.
  • Teckningskursen uppgår till 0,05 SEK per Unit varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 0,05 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 21 september 2017. 
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 19 september 2017.
  • Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning. 
  • Teckning av Unit utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod med anmälningssedel utan företräde.
  • Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017. 
  • Handel med BTU äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 
  • Varje teckningsoption ("TO") ger en rätt att under tiden från och med den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 50 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar dessförinnan, dock lägst aktiens kvotvärde (2,3 öre).

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstid inleds, den 21 september 2017.

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare

Synch Advokat AB

Kommentar

"I måndags beslöt vi göra om erbjudandet från 2 nya aktier på en gammal, till 1 ny aktie och en TO för varje gammal aktie. Dels behöver vi inte alla pengar nu, dels kunde vi på det sättet få hela emissionen säkerställd vilket var avsikten från början, inte minst för vår prospektiva kund. Lösentidpunkt för TO i maj 2018 sammanfaller med den tidpunkt vi ev. kommer att förvärva den leasade utrustningen, vilket i sin tur förutsätter att vi kommit igång med leveranser av sand på ett avsett sätt och med kundens goda minne, med tillfredsställande lönsamhet för vår del. Landar vi denna order inleds för oss en mycket spännande tid!" säger Håkan Gustafsson, styrelseordförande. 

2017-09-14

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

Fakta om Bolaget

Delta Environmental Projects AB - Bolaget hämtar upp och fraktar bort eroderad överskottssand i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd, vilket i Filippinerna är angelägna miljöprojekt. Bolagets mål är bedriva utvinning av fyllnads- och byggmaterialsand i Filippinerna för export med lönsamhet till närliggande länder i Sydostasien.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051