Delårsrapport juli - september 2017

Perioden juli till september

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
  • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
  • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
  • Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
  • Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
  • Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

VD har ordet

Vi gläder oss åt att den företrädesemissionen som genomfördes i september/oktober övertecknades med 49 %. Det kapital som tagits in används till att starta upp produktionen i Antique, Filipinerna, där vår nya produktionsanläggning är framtagen för Gallant Venture. De har tidigare tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna" av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton) och vi arbetar nu på att genomföra denna.

Produktionsstarten går enligt plan och vi bygger samtidigt upp infrastrukturen i Antique, som t.ex. vägar och en dieseldepå.  Vi är nu redo att visa kunden Gallant Venture att vi kan producera de efterfrågade volymerna.

I slutet av november genomförde vi förhandlingar med vår agent Peninsula Reach, som gick bra. De närmaste veckorna kommer vi att slutförhandla med Gallant Venture med förhoppning om att skriva ett leveransavtal i början av nästa år. Det bör därefter inte dröja länge förrän den första leveransen går.

Det är roligt att se att vi har kommit så långt under de senaste månaderna.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 november 2017

Christian Bönnelyche          Håkan Gustafsson          Cornelio Casido          Lennart Eliasson
Verkställande direktör          Styrelseordförande        Styrelseledamot          Styrelseledamot
och styrelseledamot

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger avtal till rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positiv till det arbete som Delta Environmental Projects avser utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas bla fyllnads- (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets produktionsanläggning i norra Filippinerna.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Därför förhandlar vi om ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är också viktiga för potentiella produktionsanläggningar.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051