Bolagstämmokommuniké från årsstämma 25 maj 2018

Delta Environmental Projects AB har den 25 maj haft årsstämma hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Stämman beslöt:

  • att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
  • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
  • Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant.
  • Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Richard Bagge, Christian Bönnelyche, Håkan Gustafsson och Habeebur Rahman Kudraikar
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen o Efter bolagsordningsändringen kommer aktiekapitalet ska vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 krono och antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.
  • Nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital o Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 664 625 kronor, fördelat på 332 312 608 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.
  • Bemyndiga för styrelsen att besluta om emissioner o Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Detta bemyndigande tillåter endast utgivande av B-aktier.

2018-05-28

För ytterligare information kontakta:

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.
Richard Bagge, Styrelseordförande richard.bagge@partnerfk, mobil +46 708 797 797

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.

Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051