Bokslutskommuniké 2018

Perioden juli till december 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -412 (-4 709) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 559 (-25 989) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,16) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
 • Förnyat LOI från Salimgruppen avseende Antique
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong och södra Kina
 • Byte av produktionssite för Indien leveranserna. 

Helåret 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 855 (-7 826) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 297 (-29 774) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,18) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
 • Antique- förberedelser för försäljning till Indonesien

VD har ordet
Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti 2018 ett förnyat LOI från Salimgruppen för att bekräfta deras fortsatta intresse att köpa material från Antique. Förberedelser med möten i Filippinerna har skett under hösten. 

På senare tid har Hong Kong med utvecklingen av den nya flygplatsen blivit högintressant. Aparri är idealiskt belägen för att leverera fyllnadsmaterial till Hong Kong. Förhandlingar sker med flera intressenter för fyllnadsmaterial från Aparri.

Intresset för sandmaterial till Indien är fortsatt stort. Vi tror oss ha hittat en site för de indiska leveranserna.  Det stora intresset för material till Indien ger oss goda skäl att tro att Indien kan bli en viktig marknad för Delta Environmental Projects. Ytterligare arbete återstår med denna site och med operativa frågor kring produktion och utlastning.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Viktiga händelser under delårsperioden
För att bl.a. reducera redovisningsskostnaderna har kontrollen av Delta Environmental Projects Inc. överförts till en annan part och någon koncernredovisning upprättas inte för perioden.

I juni 2018 beslutade styrelsen i Delta Environmental Projects AB om en omorganisation gällande styrningen av det filippinska dotterbolaget Delta Environmental Projects Inc. Omorganisationen innebär att bestämmandeinflytandet reducerades till 40%. Det ändrade förhållandet innebär att det filippinska bolaget klassificeras om från ett dotterbolag, som konsoliderats, till ett intressebolag. Intressebolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden med minskning för eventuella nedskrivningar. Innevarande delårsperiod upprättar moderbolaget inte någon koncernredovisning. De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget, Delta Environmental Projects AB.

Kalender
Årsstämma                            23 maj 2019
Halvårsrapport                       29 augusti 2019
Bokslutskommunike               februari 2020

Rapporten i sin helhelt bifogas. 

2019-02-27

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051