Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

  • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
  • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
  • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
  • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.

Händelser efter periodens utgång

  • Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018

VD har ordet

Under kvartalet har vi koncentrerat oss på produktionsstarten i Antique och i början på 2018 har vi också byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg.  Förhandlingarna med Gallant Venture löper på väl, men vissa förändringar i avtalet har tillkommit.  Vår bedömning är dock att det inte återstår mycket för ett slutligt säljavtal avseende fyllnadsmaterial (reclamation material).

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Kalender

Kvartalsrapport Q1, 25 maj 2018

Årsredovisning, Början av maj

Årsstämma, 25 maj 2018 i Stockholm

Kvartalsrapport Q2, 29 augusti 2018

Kvartalsrapport Q3, 28 november 2018

Bokslutskommuniké, 27 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2018

Christian Bönnelyche                           
Verkställande direktör                            
och styrelseledamot

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Cornelio Casido
Styrelseledamot

Lennart Eliasson
Styrelseledamot

Richard Bagge
Styrelseledamot                                    

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, [email protected], mobil+46-76 866 31 61

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects är en koncern som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där koncernen är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positiv till det arbete som Delta Environmental Projects avser utföra. Koncernen har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas bla fyllnads- (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri i norra Filippinerna bolagets enda produktionsanläggning och nu har Antique tillkommit i sydvästra Filippinerna.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051