Årstämmokommuniké

Delta Minerals har genomfört årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Bolagsstämman beslöt enligt följande. Alla beslut var enhälliga;

1. Att
a) Fastställa av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disponera bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

2. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslöt att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen enligt följande - 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3. Val av styrelse
Att omval görs av Lennart Eliasson, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande.

4. Val av revisor
Att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.

5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Dock med förbehållet att riktade emissioner får högst ge en 20 % utspädning.

2017-06-29

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på Mangoldlistan listat publikt svenskt aktiebolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan på Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051