Aktieägarna i Delta Environmental Projects kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2017, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 22 juni 2017 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till [email protected].

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 21 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut:
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
14. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare representerande 44,6 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Lennart Eliasson, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen enligt följande - 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 13 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 7 juni 2017. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 166 156 304 aktier och 222 713 474 röster.

2017-05-31

Stockholm i maj 2017

Delta Environmentals Projects AB (publ)

Styrelsen

Fakta om företaget
Delta Environmental Projects AB (Delta Minerals) är ett svenskt bolag med rättigheter att utöva miljöprojekt i Filippinerna med stöd från regionala och lokala myndigheter. Företagets mål är att börja sin verksamhet i flodmynningar nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051