REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CR VENTURES

CR Ventures höll idag, den 27 december 2021, en extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, investor.crventures.se.

  • Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning.
  • Stämman godkände förvärvet av samtliga aktier i Curira Group AB
  • Stämman beslutade om riktad emission av aktier.
  • Stämman beslutade om nyval av Cristina Husmark Persson, Ali Karimi och Mikael Odenberg till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Mikael König avgår som ledamot i samband med stämman.
  • Stämman beslutade om arvode till styrelsens ledamöter.
  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD

För mer information [email protected]

crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat