Kommuniké från CloudRepublics årsstämma 2017

Vid CloudRepublics AB ( publ) årsstämma för räkenskapsåret 2016 fattades nedan angivna beslut.  

 • Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
 • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2016.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor.
 • Styrelsearvode ska utgå med totalt 50 000 kr, varav respektive ledamot erhåller 25 000 kr vardera. Styrelseordförande är operativ i bolaget och därmed utgår inget arvode utgår till styrelseordförande.
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Ari Liukko, Tomas Ward och Ola Norberg.
 • Omval av Ari Liukko till styrelseordförande.
 • Omval av auktoriserad revisor Jonas Forsberg som revisor med auktoriserad revisor Ola Spinnars som suppleant, båda vid Finnhammars Revisionsbyrå.
 • Omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2018. MAZARS har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Stenberg kommer att vara huvudansvarig revisor.
 • Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Alexander Kehrer, VD 0708-256964, eller
Ari Liukko, Styreleseordförande 0733-151515
Alexander Kehrer, VD
[email protected] 

Om CloudRepublic CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics plattform och algoritmer samlar in en stor mängd data från olika publika källor och sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad i ett DigitaliseringsIndex. Vidare tillhandahåller CloudRepublic transformationstjänster för att realisera de digitala utvecklingsområdena identifierade i DigitaliseringsIndexet.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com 

CloudRepublic AB

Karlavägen 64 114 49Stockholm

Tel: 08-6111190
www.cloudrepublic.com 


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat