Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för CR Ventures AB hölls i bolagets lokaler i dag den 27 maj 2021. Totalt var 1 891 115 röster av 2 551 462 (74,12 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.

  • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2020.
  • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
  • Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Fredrik Crafoord, Jonas Litborn och Mikael König.
  • Ernst & Young AB valdes som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
  • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 300 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
  • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslöt vidare om utdelning av del av bolagets innehav i BrandBee Holding AB. Den som på avstämningsdagen 4 juni 2021 är aktieägare i CR Ventures AB erhåller 59 aktier i Brandbee Holding AB för varje aktie i CR Ventures AB.

Stämman beslöt även att ge styrelsen bemyndigande  för att genomföra emissioner vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 250 000 aktier.

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm 2021-05-27

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD

För mer information
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat