KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CR VENTURES AB

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Fredrik Crafoord, Cristina Husmark Persson, Ali Karimi och Mikael Odenberg som styrelseledamöter samt omvälja Fredrik Crafoord som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Per Karlsson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att årligt arvode om 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd, löpande räkning.

Ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra Bolagets företagsnamn till Curira AB samt justera gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

CR Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg

VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat