Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 juni 2021, kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.

Anmälan

Aktieägarna i CR Ventures AB (publ), org.nr 556979-1477 (" Bolaget "), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 juni 2021, kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman  

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 juni 2021, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 14 juni 2021, per post till CR Ventures AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, crventures.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 14 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Upplysningar och antal aktier

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 551 462 stycken, varav 133 333 A-aktier och 2 418 129 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i CR Ventures AB per dagen för denna kallelse är därmed 3 751 459. Bolaget äger inga egna aktier.

 Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner Serie 2019:1
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7

Aktieägarna i Bolaget beslutade på bolagsstämma den 31 maj 2019 om emission av 100 000 teckningsoptioner serie 2019:1. Teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 25 juni 2019.  Styrelsen föreslår att villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 21 juni 2021 till och med den 31 maj 2022. Första meningen § 3 i Villkor för teckningsoptioner av serie 2019:1 erhåller därmed följande lydelse. "Optionsinnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 21 juni 2021 till och med den 31 maj 2022, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie." Skälet till förslaget är att bolaget genom en villkorsändring möjliggör tidigare nyttjande av teckningsoptionerna och därmed möjliggör för bolaget att på ett tidseffektivt sätt kan stärka balansräkningen. De ändrade villkoren bedöms vara till fördel för både aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2021

Styrelsen

Stockholm 2021-06-03

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat