Kallelse till extra bolagsstämma i CloudRepublic AB (publ)

På begäran av CloudRepublic ABs huvudaktieägare BrandBee Holding AB, kallas Aktieägarna i  CloudRepublic AB (publ), org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), härmed till Extra Bolagsstämma fredagen den12 mars 2021, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av EuroclearSweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 mars 2021, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 8 mars 2021, per post till CloudRepublic AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm,eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer,aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktensgiltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, investor.cloudrepublic.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den4 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar somgjorts senast den andra bankdagen efter den 4 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om antalet styrelseledamöter

8. Val av styrelse

9. Beslut om förslag till antagande av ny bolagsordning

10. Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet och aktier i dotterbolag

11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Ett antal större ägare i Bolaget föreslår att advokat Johan Stridbeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - 8 - Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Huvudägare representerande överstigande 49 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

· att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre för tiden intill nästa årsstämma;

· att tidigare styrelse entledigas; samt

· nyval av Jonas Litborn, Fredrik Crafoord och Johan Eriksson som styrelseledamöter med Fredrik Crafoord som styrelseordföranden från och med dagen för tillträde i Transaktionen, vilket beräknas ske omkring den 12 mars 2021, fram till slutet av nästa årsstämma.

Information om de förslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på Bolagets hemsida(investor.cloudrepublic.com) senast två veckor före bolagsstämman. Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om antagande av nybolagsordning enligt punkten 9 och godkänner överlåtelsen enligt punkten 10 på dagordningen.

Punkt 9 - Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser enligt nedan.Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn ändras samt att gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras. Därutöver föreslås ändringar i bolagsordningen med anledning av ändringar i aktiebolagsrättsliglagstiftning samt vissa mindre ändringar av redaktionell karaktär. Då en bestämmelse utgår i dess helhet och en ny bestämmelse införs kommer bolagsordningens tidigare numrering i viss utsträckning ändras. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan. 

Nuvarande lydelse                                                  Föreslagen lydelse

§ 1 Firma                                                                 § 1 Företagsnamn

Bolagets firma är CloudRepublic AB (publ).            Bolagets företagsnamn är CR Ventures AB.
Bolaget är publikt.                                                   Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte                                                  § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.                          Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms                                                                                   län

§ 4 Aktiekapital                                                         §  4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och          Aktiekapitalet utgör lägst 800 000 kronor och högst 3 200  högst 2 000 000kr                                                    000kr

§ 4 Aktieantal                                                            § 4 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 333 333      Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 133 333

och högst 5 333 332.§ 4 Aktieantal                           och högst 8 533 331.

Punkt 10 - Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet samt samtliga aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic FalcoAB och CloudRepublic Grab AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 januari 2021 samt den 8 februari 2021 har Bolaget ingått avsiktsförklaring med BrandBee Holding AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco ABoch CloudRepublic Grab AB ("Transaktionen").Transaktionen är strukturerad som ett omvänt förvärv av Bolagets verksamhet genom överlåtelse av fyra dotterbolag. Innan Transaktionen genomförs ska Bolaget, i egenskap av säljare, överlåta den verksamhet som bedrivs iBolaget till CloudRepublic Grab AB som ingår i Transaktionen.Köpeskillingen i Transaktionen avses erläggas genom 450 428 950 nyemitterade aktier i BrandBeeHolding AB. Detta motsvarar en köpeskilling om 35 133 458 kronor, baserat på aktuell kurs 20210208,klockan 10.11. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner Transaktionen beräknas tillträde ske tidigastden 12 mars 2021. Den nytillträdda styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkännaTransaktionen i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.

BrandBee Holding AB äger idag cirka 21,8 procent av aktierna, motsvarande cirka 27,7 procent av rösterna, i Bolaget. Mot bakgrund härav är förvärvet att betrakta som en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämma i Bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

Fullständigt förslag inklusive redogörelse för Transaktionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagetshemsida (investor.cloudrepublic.com) senast två veckor innan stämman.För beslut i enlighet med förslaget från BrandBee Holding AB enligt denna punkt krävs att beslutet biträdsav mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. I enlighet med AMN 2019:25 ska aktier som direkteller indirekt innehas av BrandBee Holding AB inte beaktas vid bolagsstämmans beslut om godkännande av Transaktionen. Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om antagande av nybolagsordning enligt punkten 9 och antagande av ny styrelse enligt punkterna 7 - 8 på dagordningen.

________________

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (investor.cloudrepublic.com) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppgersin postadress.Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar ienlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 §aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande påextra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman,vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm 8 februari 2021

CLOUDREPUBLIC AB (PUBL)

Styrelsen

Detta pressmeddelande lämnades 20210208 klockan 16.15 genom nedanstående persons försorg:

Lars Bergkvist, Styrelseordförande CloudRepublic AB ( Publ). [email protected] 

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från jämförande Brand Value Index för utvärdering av ett varumärkes digitala konkurrenskraft, byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat