KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 5 februari 2018, kl. 16.00 i CloudRepublic AB:s lokaler, Karlavägen 64, Stockholm.

Entrén öppnas kl. 15.30

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 januari 2018,

dels    anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress CloudRepublic AB (publ) Att: Therese Andersson, Karlavägen 64, 114 49 Stockholm, per tel. 08-6111190 eller per e-post: [email protected], senast den 1 februari kl. 12.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Vidare bör anges uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 januari och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.cloudrepublic.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 092 572 stycken, varav 133 333 A-aktier och 1 959 239 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i CloudRepublic per dagen för denna kallelse är därmed 3 292 569.   

Ärenden

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Anförande av verkställande direktören

8.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

9.       Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

10.     Stämmans avslutande

Punkt 8 -  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och föreslår omval av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Ari Liukko, Ola Norberg och Tomas Ward. Som nya styrelseledamöter föreslås Lars Bergkvist och Rufus Lidman. Lars Bergkvist föreslås väljas som ny ordförande för styrelsen.

Punkt 9 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att extrastämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier får högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska unna emittera aktier, optioner och/eller konvertibler för att skyndsamt kunna utnyttja uppkomna affärsmöjligheter som erfordrar emission av nu nämnda slag.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

_____________________

Stockholm i januari 2018

CloudRepublic AB (publ)

Styrelsen

CloudRepublic AB (publ), org nr 556979-1477
Karlavägen 64, 114 49 Stockholm
Tel. 08 - 6111190
[email protected] 
www.cloudrepublic.se


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat