KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CR VENTURES AB

Aktieägarna i CR Ventures AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures
AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägarna i CR Ventures AB, org.nr 556979-1477, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30
mars 2022 kl. 10.30 hos bolaget, Linnégatan 87 D i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar
kl. 10.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 mars 2022, dels anmäla sig till bolagsstämman senast
torsdagen den 24 mars 2022, per post till CR Ventures AB, Linnégatan 87 D, 115 23 Stockholm, eller
per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt
ombud uppges.

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget
inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens
giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.crventures.se, vilket kommer tillsändas de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom
bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn
så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
avstämningsdagen den 22 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering)
och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.
Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 24 mars 2022 kommer att
beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 611 676, varav 133 333 Aaktier och 12 478 343 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet
röster i CR Ventures AB per dagen för denna kallelse är därmed 13 811 673. Bolaget äger inga egna
aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för 2021
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Aktieägarna Stockholm Capital Holding AB, Crafoord Capital Partners AB och R&B Adventum AB
("Aktieägarna") föreslår att advokat Emil Hedberg väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
Aktieägarna förslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter. Aktieägarna föreslår
vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisionssuppleanter.

Punkt 12 - Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägarna föreslår att arvode till styrelsen utgår med årligt arvode om 400 000 kr till styrelsens
ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd, löpande räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor
Aktieägarna föreslår omval av Fredrik Crafoord, Cristina Husmark Persson, Ali Karimi och Mikael
Odenberg samt omval av Fredrik Crafoord som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet
av årsstämman 2023.

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor, för närvarande
med Per Karlsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att paragraferna 1, 4 första stycket och 5 ändras enligt
följande:

Nuvarande lydelse

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är CR Ventures AB.
Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital (första stycket)
Aktiekapitalet utgör lägst 1 875 000 kronor
och högst 7 500 000 kronor.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000
och högst 20 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Curira AB. Bolaget är
publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital (första stycket)
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 687 500
kronor och högst 18 750 000 kronor

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 500 000
och högst 50 000 000.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får
med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov
kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport
motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGA HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga
för aktieägare på bolagets hemsida, investor.crventures.se, under minst tre veckor närmast före
bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även
att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga
beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

AKTIEÄGARNAS FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf. CR Ventures AB har organisationsnummer 556979-1477 och säte i
Stockholm.

Stockholm i februari 2022
CR Ventures AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat