Kallelse till årsstämma i CR Ventures AB

Aktieägarna i CR Ventures AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021, kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.

Anmälan

Aktieägarna i CR Ventures AB (publ), org.nr 556979-1477 (" Bolaget "), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021, kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm

Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 maj 2021, dels anmäla sig till bolagsstämman senast fredagen den 21 maj 2021, per post till CR Ventures AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, crventures.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Upplysningar och antal aktier

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 551 462 stycken, varav 133 333 A-aktier och 2 418 129 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i CR Ventures AB per dagen för denna kallelse är därmed 3 751 459. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernredovisningen för 2020

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Punkt 10 - Styrelsen föreslår utdelning av del av bolagets innehav i BrandBee Holding AB. Den som på avstämningsdagen 4 juni 2021 är aktieägare i CR Ventures AB erhåller 59 aktier i BrandbeeHolding AB för varje aktie i CR Ventures AB.

Punkt 13 - Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Huvudägarna i bolaget föreslår att arvode till styrelsen utgår oförändrat i förhållande till föregående år med 300 000 kr att fördelas lika mellan styrelsens ledamöter.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Fredrik Crafoord, Mikael König och Jonas Litborn. Fredrik Crafoord omväljs som styrelsens ordförande. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB väljs till Bolagets revisorer med Per Karlsson som huvudansvarig revisor samt att revisorn erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 250 000 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida, crventures.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget.

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida under minst två veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021 Styrelsen

Stockholm 2021-04-23

För mer information, vänligen kontakta: Jonas Litborn, VD

[email protected]

crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat