KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018, kl. 16.00 i CloudRepublic AB:s lokaler, Karlavägen 64, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.45

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 25 maj 2018,

dels    anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress CloudRepublic AB (publ) Att: Therese Andersson, Karlavägen 64, 114 49 Stockholm, per tel. 08-6111190 eller per e-post: [email protected], senast den 25 maj 2018.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Vidare bör anges uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.cloudrepublic.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 092 572 stycken, varav 133 333 A-aktier och 1 959 239 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i CloudRepublic per dagen för denna kallelse är därmed 3 292 569.   

Ärenden

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Anförande av verkställande direktören

8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2017

9.       Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

13.     Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

14.     Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

15.     Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

16.     Emission av teckningsoptioner serie 2018:1 och 2018:2

17.     Stämmans avslutande

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås

Punkt 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 

Det föreslås att styrelsen, fram till slutet av årsstämman 2019, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det föreslås omval, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019, av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Lars Bergkvist, Rufus Lidman, Ari Liukko, Ola Norberg och Tomas Ward. Lars Bergkvist föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Det föreslås att KPMG AB väljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier får högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier, optioner och/eller konvertibler för att skyndsamt kunna utnyttja uppkomna affärsmöjligheter som erfordrar emission av nu nämnda slag.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 - Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2018:1 och 2018:2

A. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner serie 2018:1 (punkt 16A) 

Styrelsen för CloudRepublic AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018:1 enligt följande.

1                   Emission av teckningsoptioner

1.1          Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 81 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 30 562,51 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2          Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget CloudRepublic Northside AB, 556880-1723, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.

1.3          Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.4          Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

1.5          Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.6          Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.

1.7          Teckningskursen per aktie ska motsvara 220 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic MTF:s officiella kurslista för B-aktie i bolaget under perioden från och med 17 maj 2018 till och med den 30 maj 2018.

1.8          De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9          Teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1.10        Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

1.11        Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2                   Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1               Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori  Högsta antal optionerper person/kategori

Kategori A (högst en person)

 25 000/25 000
Kategori B (högst fyra personer)

 8 000/32 000
Kategori C (högst sju personer)   3 500/24 500

 

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2               Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 1 juni 2018. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas annan deltagare varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning kan innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person överstiger gränserna ovan, dock med högst 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3               Pris och betalning m.m. 

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid överlåtelsetidpunkten med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet (premie) har preliminärt beräknats till 0,51 kronor per option baserat på en aktiekurs om 8,02 kronor.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast dagen efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Bolaget kan genom en engångsbonus komma att subventionera upp till 100 procent av deltagarens premie. Den totala kostnaden för subventionen, inkluderat optioner av serie 2018:2 i beslutsförslaget nedan och baserat på antaganden om optionsvärdet enligt ovan, beräknas maximalt uppgå till cirka 150 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget eller dotterbolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i bolaget upphör. Bolagets kostnad vid återköp av optioner uppgår högst till optionernas marknadsvärde vid återköpstidpunkten.

3                   Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1               Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 81 500 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,9 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Total utspädning för båda de program som föreslås på denna bolagsstämma är cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner i båda programmen.

3.2               Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget utöver kostnaden för subvention av deltagares premie som framgår ovan i punkt 2.3. Teckningsoptionsprogrammet kommer även att medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3.3               Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

3.4               Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

I bolaget finns, utöver det program som stämman nu föreslås beslutas om vid årsstämman, sedan tidigare utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, serie 2016:1 med följande huvudsakliga villkor.

Incitamentsprogrammet innefattar rätt för ett antal personer att teckna sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner med en efterföljande rätt att under perioden 2 april 2019 till och med den 2 maj 2019 teckna sammanlagt högst lika många B-aktier i bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till 2 kronor.

3.5               Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018:1 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

B. Aktieägaren Goboundless AB förslag till emission av teckningsoptioner serie 2018:2
(punkt 16 B)

Aktieägaren Goboundless AB föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018:2 enligt följande.

1                   Emission av teckningsoptioner

1.1          Goboundless AB föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 8 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2          Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget CloudRepublic Northside AB, 556880-1723, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.

1.3          Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets ägare önskar främja ett långsiktigt aktieägande genom införandet av ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöterna ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.

1.4          Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

1.5          Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.6          Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.

1.7          Teckningskursen per aktie ska motsvara 220 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic MTF:s officiella kurslista för B-aktie i bolaget under perioden från och med 17 maj 2018 till och med den 30 maj 2018.

1.8          De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9          Teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1.10        Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

1.11        Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2                   Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1               Rätt till förvärv

Rätt att förvärva maximalt 8 000 teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma styrelsens ordförande.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång alltjämt kvarstår som styrelseledamöter i bolaget.

Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2               Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 1 Juni 2018. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.3               Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid överlåtelsetidpunkten med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet (premie) har preliminärt beräknats till 0,51 kronor per option baserat på en aktiekurs om 8,02 kronor.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast dagen efter anmälan om förvärv.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget eller dotterbolaget till återköp av optionerna om deltagarens styrelseuppdrag i bolaget upphör. Bolagets kostnad vid återköp av optioner uppgår högst till optionernas marknadsvärde vid återköpstidpunkten.

3                   Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1               Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 8 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Total utspädning för båda de program som föreslås på denna bolagsstämma är cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner i båda programmen.

3.2               Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer även att medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3.3               Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägaren Goboundless AB. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Aktieägaren har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

3.4               Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

I bolaget finns, utöver det program som stämman nu föreslås beslutas om vid årsstämman, sedan tidigare utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, serie 2016:1 med följande huvudsakliga villkor.

Incitamentsprogrammet innefattar rätt för ett antal personer att teckna sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner med en efterföljande rätt att under perioden 2 april 2019 till och med den 2 maj 2019 teckna sammanlagt högst lika många B-aktier i bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till 2 kronor.

3.5               Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018:2 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Handlingar och ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga för aktieägarna på CloudRepublic ABs kontor, Karlavägen 64 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.cloudrepublic.se, från och med den 10 maj 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen)

_____________________

Stockholm i april 2018

CloudRepublic AB (publ)

Styrelsen
CloudRepublic AB (publ), org nr 556979-1477
Karlavägen 64, 114 49 Stockholm
Tel. 08 - 6111190
[email protected]
www.cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat