Kvartalsrapport andra kvartalet 2021

Sammanfattning Q2 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 154 TSEK (336 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 536 TSEK (116 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 539 TSEK (250 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till 18 675 TSEK (-278 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,61 SEK (-0,10 SEK)

VD har ordet

Bästa aktieägare,

I och med den unika position vi har i CR Ventures, med bra tillgångar i form av kassa och aktier i Brandbee Holding har vi under kvartalet arbetat med att städa ut gamla skulder och åtaganden från Cloud Republic-tiden. Dessa åtaganden har varit i form av lån till Almi och tvister med diverse leverantörer. CR Ventures hade även tre aktiva optionsprogram av vilka vi nu löst in två vilket sammanlagt tillfört bolaget 4 269 075 kr. Vi arbetar nu även för att stänga det sista programmet, vilket i sin tur kan inbringa ytterligare 1 miljon till CR Ventures. Jag får många frågor kring priset på dessa optioner, men det är inget som vi i CR Ventures kan styra över utan är ett arv från Cloud Republic. För vårt vidkommande är det dock viktigt att få bort frågan kring optionerna från bordet och samtidigt få in pengarna på kontot vilket potentiellt ökar värdet på CR Ventures i kommande affär.

Under kvartalet har vi även skiftat ut motsvarande 10,5 miljoner kronor till CR Ventures aktieägare i form av 150 536 258 stycken aktier i Brandbee Holding. Efter utskiftning och försäljning av cirka 95 miljoner aktier i Brandbee Holding äger CR Ventures fortfarande 14,82 % av kapitalet, en position som vi arbetar med att placera under kommande kvartal.

Vad avser förvärv har vi under perioden utvärderat ett antal bolag. Av olika anledningar har vi dock ej gått vidare med dessa bolag. Vi jobbar aktivt med att identifiera ett kvalitativt förvärvsobjekt och det är vår ambition att kunna presentera något i närtid. Jag vet att många av er aktieägare vill att den här processen ska gå fortare, men fokus ligger på kvalité och varken jag eller styrelsen tänker föreslå ett förvärv som inte är det absolut bästa för aktieägarna.

Jonas Litborn VD
CR Ventures AB (publ)

Stockholm den 6:e juli 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD
[email protected] 
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat