Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) januari - juni 2019

Sammanfattning april - juni 2019
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 21% till 6 081 TSEK från motsvarande kvartal föregående år (5 044 TSEK)
  • EBITDA -284 (-888)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 674 TSEK (-1 135 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 2 729 TSEK (-1 768 TSEK) (Inklusive engångskostnader om -2 172 hänförliga till tilläggköpeskilling avseende Falco och Anegy)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,14 SEK (-0,84 SEK)

Sammanfattning första halvåret 2019
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 30% till 11 161 TSEK från motsvarande kvartal föregående år (8 607 TSEK)
  • EBITDA -1 322 (-3 014)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 1 972 TSEK (-3 506 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 4038 TSEK (-4 112 TSEK) (Inklusive engångskostnader om -2 172 hänförliga till tilläggköpeskilling avseende Falco och Anegy)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,76 SEK (-1,97 SEK)

VD har ordet

Det är glädjande att de organisationsförändringar vi initierade under föregående kvartal redan ger viss effekt, även om den fulla effekten inte syns förrän nästa kvartal. Lönsamheten och kassaflödet förbättras markant samtidigt som vi redovisar koncernens klart högsta omsättning för ett enskilt kvartal. Omsättningen ökar med 21% till 6 081 TSEK för årets andra kvartal. Vi kan också konstatera att samtliga dotterbolag förbättrat sig under kvartalet.

Inflödet av nya kunder har också varit tillfredställande med ca 20 nya kunder under kvartalet och efter dess utgång.  

Nya bolaget för rekrytering av digital talent har fått en flygande start med viktiga profilkunder. Paketeringen av de tre initiala produkterna; Rekrytering, Hyrrekrytering och Digital resurs; är på plats. Det ska understrykas att produkternas starkaste konkurrensfördelar kommer av samarbetet med övriga koncernbolag. Processer för effektiv leverans av produkterna har utvecklats. Vi ser att ytterligare effektiviseringar kan göras när vi skalar upp bolaget.

Vi ser också att de synergier vi förutspådde mellan det nya rekryteringsbolaget och koncernens övriga utbud redan besannats. Rekryteringsbolagets försäljning av koncernens övriga sortiment är betydligt större än försäljningen av ovan nämnda initiala rekryteringsprodukter. Under hösten kommer vi även se synergier när koncernbolagen ska genomföra egna rekryteringar med hjälp av de upparbetade processer som finns i Talents. 

Koncernen har under perioden även tagit en engångskostnad om 2 044 TSEK som redovisas efter finansiella poster och avser den tilläggsköpeskilling 1 som betalats avseende CloudRepublic Anegy Online Marketing AB. Beloppets betalas genom kvittningsemission omfattande 158 082 st B-aktier. En slutbetalning för Falco Sweden har också gjorts genom en kvittningsemission om 111 308 B-aktier. Under perioden har även 39 500 aktier emitterats som resultat av optionsprogrammet 2016:1.

Vi noterar också att den egna produktutveckling vi gjorde med hjälp av vårt nya utvecklingsbolag Falco under kvartalet legat i träda pga vår fokusering på de beskrivna förändringarna inom koncernen.

Ett antal förvärvsdiskussioner pågår fortlöpande och vi jobbar för att få till villkor som är gynnsamma för bolagets aktieägare.

Ari Liukko,

VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat