Uppdaterad: Kvartalsrapport för CloudRepublic AB 1 januari - 31 mars 2017

Uppdaterad med hela kvartalsrapporten bifogad.

Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)
> Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, (77 TSEK)
> Rörelseresultatet uppgick till -1 403 TSEK, (-83 TSEK)
> Resultat per aktie -1,05 kr

VD Alexander Kehrer har ordet
Under årets första kvartal ökade CloudRepublic tillväxttakten både i termer av omsättning och kunder jämfört med samma period föregående år.Företagets nettoomsättning ökade med över 900% jämfört med samma kvartal 2016, men också en fortsatt ökning jämfört med föregående kvartal på 14%.
Vi såg ett fortsatt starkt intresse för våra digitaliseringstjänster med bla Digitaliseringsindexet och vi stängde ett antal viktiga kundkontrakt där vi ser en potential för fortsatt vidareförsäljning.

Digitaliseringsindexet har tagits emot mycket väl av kunderna. De uppskattar att de får både en övergripande och detaljerad bild av deras digitala status och dessutom en benchmark mot sina viktigaste konkurrenter, samt konkreta råd hur de ska utveckla de områden som de är svagare på för att öka sin konkurrenskraft.

Under kvartalet genomförde vi en lyckad notering på NGM Nordic MTF med en överteckning på ca 180%. Intresset från investerare är stort då man ser potentialen i den Digitaliseringsplattform CloudRepublic har utvecklat.

Med plattformen i grunden har vi redan utvecklat ovan nämnd Digitaliseringsindex men möjligheterna att skapa kundanpassade lösningar med den Big Data och Analytics som plattformen innebär är närmast obegränsade. För närvarande för vi ett antal dialoger med några större koncerner kring olika affärsmöjligheter med Digitaliseringsplattformen som bas.

Parallellt med den kundanpassade plattformsutvecklingen kommer vi att lansera DigitaliseringsIndexet som en onlinetjänst och etablera volymdistributionskanaler.

Vi för också löpande ett antal diskussioner kring förvärv av bolag för att bredda vårt erbjudande och som en del i vår tillväxtambition.

Jag blickar tillbaka på ett händelserikt och bra första kvartal och ser fram emot minst lika händelserika kommande kvartal.

Alexander Kehrer
VD CloudRepublic AB (publ)

Stockholm 2017-05-31

För hela kvartalsrapporten vänligen se www.cloudrepublic.com/investorrelations eller se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:
Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected]
eller
Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics digitaliseringsindex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell, och slutligen tillhandahåller CloudRepublic världens största katalog av molntjänster för konkret digital transformation.
CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat